• Úvod

Společnost pro rozvoj silniční dopravy

Informace pro příznivce a přátele či spolupracovníky naší Společnosti.
 

 

Valná hromada 6. 6. 2022 jednomyslně rozhodla, že Společnost pro rozvoj silniční dopravy v České republice, z.s. (IČ 227 29 933) se ruší a vstupuje do likvidace ke dni
1. 7. 2022.

 
Děkuji všem za dlouhodobou spolupráci a těším se na setkání při jiných příležitostech.

Ing. Bořivoj Kačena
předseda představenstva

 

 

 

  

P O Z V Á N K A

na jednání Valné hromady Společnosti pro rozvoj silniční dopravy

v České republice (dále SPRSD), které se uskuteční

v pondělí dne 6. června 2022 ve 14.30 hod.

v sídle SPRSD, Václavské náměstí 21, Praha 1, 4. patro, salonek C

 

Představenstvo SPRSD rozhodlo na svém zasedání dne 29. 4. 2022 o svolání Valné hromady, jak výše uvedeno s následujícím programem:

1)     Kontrola prezenční listiny, volba zapisovatele

2)     Zpráva o stavu členské základny k 1. 6. 2022

3)     Informace o zasedání představenstva a DR, konaného dne 29. 4. 2022

4)     Zpráva o účetní uzávěrce za rok 2021

5)     Informace o finanční situaci SPRSD

6)     Návrh na ukončení aktivit SPRSD, zrušení a likvidace SPRSD ke 30. 6. 2022

7)     Návrh na jmenování likvidátora SPRSD

8)     Přijetí usnesení a závěr valné hromady

Představenstvo současně tímto svolává, podle čl. 12, odst. 5 Stanov, náhradní valnou hromadu na 14.45 hod. 6.6.2022.

Prosím o potvrzení Vaší účasti do 1. 6. 2022 na e-mail: joklova@rozvojsilnic.cz

S pozdravem

Ing. Bořivoj Kačena
předseda představenstva SPRSD
Praha 5. 5. 2022
______________________________________________________________________________


 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
posíláme vám březnové číslo časopisu ICT NETWORK NEWS, které si
můžete stáhnout kliknutím na odkaz níže:

                               ICT NETWORK NEWS 3/2022 

Redakce ICT NETWORK NEWS doporučuje:

#BEZPEČNOST

Monitoring kybernetické bezpečnosti (technologie) – část 4.
Vulnerability Management (VM) 
V tomto článku se zaměříme na nástroje určené pro detekci zranitelností.
Na úvod si položme otázku. Proč je řízení zranitelností považováno za klíčový prvek při řešení zabezpečení systémů?

#TELEKOMUNIKACE

Nokia oznamuje nové SaaS služby v oblasti analýzy, zabezpečení a monetizace pro CSP a podniky.
Nokia oznámila dvě nové služby Software-as-a-Service (SaaS) v oblasti bezpečnosti a analýzy jako součást své strategie poskytnout poskytovatelům komunikačních služeb (CSP) a podnikům flexibilnější a nákladově efektivnější způsob, jak poskytovat služby svým zákazníkům a provozovat a zpeněžovat jejich sítě, protože jsou zaváděny pokročilé služby 5G.

#ZÁLOHOVÁNÍ

Nezměnitelnost záloh se stává standardní součástí zálohovacích řešení 

Acronis uvedl, že se vzrůstajícím množstvím a důmyslností kybernetických útoků roste také důležitost ochrany podnikových záloh a samotných zálohovacích řešení. Vedoucí zálohovací řešení dnes proto standardně integrují nástroje pro zajištění nezměnitelnosti záloh, protože ty často představují pro kybernetické útočníky poslední překážku úspěšného napadení či vydírání.

Archivační médium MDISC Verbatim BDXL

Dlouhodobé uchovávání dat je klíčem k tomu, abyste ve všem měli dokonalý přehled, nepřicházeli o důležité dokumenty a zachovali si veškeré vzpomínky. Běžná zálohovací zařízení, jako jsou hard disky či flash disky vydrží průměrně kolem deseti let. Dobře uchovávané CD, DVD či Blu-ray potom vydrží mnohem déle, ale silně vás limitují po stránce velikosti pro vaše soubory. Oba tyto problémy zároveň přitom může vyřešit právě médium MDISC od společnosti Verbatim.

Uvnitř březnového čísla dále najdete například:

 • 170 úřadů zveřejňuje informace ve formě otevřených dat (str.03)
 • Útočníci využívají DocuSign ke krádeži přihlašovacích údajů (str.04)
 • EK chce vytvořit bezpečný systém satelitní komunikace (str.06)
 • Důvěra ve stát a média v demokratických zemích klesá (str.08)
 • Saúdskoarabská univerzita pilotuje autonomní doručovací službu (str.10)
 • Seznam začal stavět datacentrum v Benátkách nad Jizerou (str.12)
 • Herní klávesnice AGON AGK700 ( str. 20)
 • Méně čekání, více hraní (str.20)
  a další...

Tým redakce 

AVERIA.NEWS

Články a další novinky z ICT pravidelně naleznete také na našich na sociálních sítích:

FACEBOOK, LINKEDIN, YOUTUBE, TWITTER 

Vydavatelství AVERIA.NEWS: AVERIA LTD., Enterprise House, 2 Pass

Street, Oldham, Manchester, United Kingdom, OL9 6HZ

 

 


Vážení kolegové,

vzhledem k uvolňujícím se pandemickým restrikcím, bychom Vás rádi informovali, že 5.  ročník mezinárodního semináře ISEE je plánován ve fyzickém formátu a pevně věříme, že se s Vámi v Kongresovém centru Praha již za dva měsíce setkáme.

Seminář se bude konat za dodržení všech preventivních a hygienických opatření. Přehled aktuálních omezení je uveřejněn na oficiálním portálu Ministerstva zdravotnictví.

 Aktuální opatření

Chtěli bychom Vám zároveň připomenout, že registrace na 5.ročník ISEE je stále otevřená. Dříve než se zaregistrujete prostřednictvím online registračního formuláře, projděte si prosím podmínky registrace publikované zde

Zvaní řečníci 

Předběžný program 

Oficiálním jazykem je angličtina. Seminář bude simultánně tlumočen do českého jazyka

REGISTRACE 

Webové stránky semináře

S přátelským pozdravem
5th ISEE Secretariat

registration@earthworks2022.org

jménem
Vítězslava Herleho, předseda vědecké komise ISEE 2022
Petra Mondscheina, předseda České silniční společnosti z.s.

POŘADATEL

Česká silniční společnost z.s.
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz

ORGANIZÁTOR

C-IN, Prague Congress Centre
5. května 65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 261 174 301
e-mail: info@earthworks2022.org

 

Milí příznivci Oživení, 

máme pro Vás newsletter pro zástupce samospráv a aktivní občany tentokrát věnovaný tématu střetu zájmů ve veřejných zakázkách.
Celý uplynulý rok 2021 byl pro velkou část našich aktivit ve znamení právě střetu zájmů ve veřejném zadávání, a to od nejvyšších pater celostátní politiky až po obce. 

Od přijetí evropské směrnice z roku 2014 nový český zákon o zadávání veřejných zakázek rozšířil povinnosti zadavatelů v této oblasti a obecně zpřísnil důsledky neřešených střetů zájmů. Od roku 2016 je tak v českém zákoně stanovena obecná prevenční povinnost předcházet střetu zájmů, která dopadá na všechny osoby, které se u zadavatele účastní procesu zadání veřejné zakázky v jejím průběhu a neomezuje se výslovně jen na členy a náhradníky členů hodnotící komise, jak tomu bylo v předchozí právní úpravě. 

Otestovali jsme proto za Vás, jak k této prevenční povinnosti přistupuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

  Hlavní téma
STŘET ZÁJMŮ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
§ 44
Střet zájmů

(1) Zadavatel postupuje tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. V případě postupu podle § 42 nebo 43 si zadavatel vyžádá písemné čestné prohlášení všech členů komise, přizvaných odborníků nebo osob zastupujících zadavatele o tom, že nejsou ve střetu zájmů. Pokud zjistí, že ke střetu zájmů došlo, přijme k jeho odstranění opatření k nápravě.

(2) Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které

a) se podílejí na průběhu zadávacího řízení, nebo

b) mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením. 

(3) Zájmem osob uvedených v odstavci 2 se pro účely tohoto zákona rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele. 

Smyslem našich podnětů bylo především donutit ÚOHS k vymezení hranic posuzování střetu zájmů v zadávacím procesu po přijetí výše uvedené obecné prevenční povinnosti. Každý případ se týkal velice specifické situace střetu zájmů. Reagovali jsme tak na skutečnost, že současný zákon o zadávání veřejných zakázek ani Ministerstvo pro místní rozvoj nenabízí vodítko, jak tyto specifické případy řešit. Jejich společenská závažnost je však vysoká stejně jako nejistota, se kterou se může potýkat velké množství veřejných zadavatelů.

Obsah newsletteru: 

 • Veřejné zakázky pana premiéra
 • Soutěžení zakázky pro vlastní společnost
 • Pan radní je nejlepší dodavatel v okolí

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PANA PREMIÉRA

  Případ č. 1

Lesy České republiky, s.p. zahájil dne 14. 12. 2020 nadlimitní veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou ve výši 30.680.012,- Kč na poskytnutí služby v pěstební činnosti. Zakázka byla zadána společnosti UNILES, a.s. z holdingu AGROFERT, a.s. Zároveň po přijetí zákona o evidenci skutečných majitelů Krajská správa a údržba silnic Vysočiny zadala nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku několika technologických vozidel dne 15.4.2021 s předpokládanou hodnotou 7.000.000,- Kč. Zakázka byla zadána společnosti AGROTEC, a.s. rovněž z holdingu AGROFERT, a.s. Všechny akcie společnosti AGROFERT, a.s. byly vloženy do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II tehdejšího předsedy vlády Ing. Andreje Babiše.

Střet zájmů dnes již bývalého předsedy vlády České republiky Ing. Andreje Babiše bohatě zaměstnával české i evropské orgány v posledních čtyřech letech. V zásadě relativně jednoduchý výkladový spor ohledně podstaty zákonného termínu "ovládání"

byl díky politicky exponovaném případě záměrně zamlžován, aby jeho podstata působila zásadně složitěji něž ve skutečnosti je.

Zatímco většina mediální pozornosti se věnovala především kauze ohledně přestupku pana premiéra podle zákona o střetu zájmů, kterým se měl dopustit ovládáním mediálních domů z jeho svěřenských fondů, sami jsme si chtěli posvítit na oblast, ve které byl pan premiér implikován minimálně stejnou měrou, a to veřejné zakázky.

§ 4b

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.

Smyslem našich dvou podnětů bylo donutit ÚOHS k výkladu vztahu ustanovení § 4b [2] zákona o střetu zájmů k ostatním zákonným důvodům vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 48 [3] zákona o zadávání veřejných zakázek. Výsledek mohl být v zásadě pouze dvojí – buď by ÚOHS nalezl dostatek odvahy k tomu, aby řekl, že nic nebrání posuzovat § 4b jako zvláštní zákonem stanovený důvod k vyloučení účastníka zadávacího řízení a Andrej Babiš je ovládající osobou svých společností, anebo ne.

Úřad nakonec zvolil druhou možnost. Co je však pikantní, v jednom z našich letošních podnětů došel k úplně opačnému závěru.

Ústavní soud má jasno

Je určitě pozoruhodné, že ÚOHS se ve své argumentaci rozhodl nezabrušovat do výkladových veletočů ohledně termínu ovládání jako ostatní české orgány. Místo toho zvolil jinou strategii, proč se podnětem nezabývat. Považujeme tuto argumentaci za docela unikátní, neboť zatímco termín ovládání a vlastnictví ve spojení s institutem svěřenských fondů opravdu umožňuje určitý prostor k výkladové ekvilibristice, vztah speciality a subsidiarity mezi dvěma právními předpisy je triviálním výkladovým problémem, který se učí studenti prvních ročníků právnických fakult.

Jednoduchým argumentem _lex specialis posterior derogat legi generali priori_ je z našeho pohledu nutné dojít k výkladu, že obecná úprava v § 48 zakázkového zákona se rozšířila o další důvod k vyloučení dodavatele, a to při naplnění podmínek § 4b zákona o střetu zájmů. Zákonodárce totiž pozdější úpravou zákona o střetu zájmů explicitně uložil zadavatelům veřejných zakázek vylučovat ze zadávacích řízení (slovy Ústavního soudu) „zavirované” dodavatele, kteří jsou ve zmíněném vztahu k členům vlády nebo vedoucím ústředních správních úřadů odlišných od členů vlády. Smysl a důvodnost tohoto ustanovení pak zkoumal i Ústavní soud, který v nálezu [4] sp. zn. Pl. ÚS 4/17 #2 ze dne 11. 2. 2020 potvrdil oprávněnost a ústavní konformitu (mimo jiné) i ustanovení § 4b zákona o střetu zájmů.

Ústavní soud se ve svém nálezu zabýval i námitkami vedlejší účastnice (skupiny poslanců), že důvody pro vyloučení uchazečů o veřejnou zakázku jsou jak ustanovením § 48 zakázkového zákona, tak i předmětnými směrnicemi EU, výslovně omezeny a nelze je dle vedlejší účastnice rozšiřovat. K tomu však Ústavní soud uvádí, že úprava střetu zájmů v zákoně o zadávání veřejných zakázek je nedostatečná a navíc: _„Zákon o střetu zájmů je zvláštním zákonem (lex specialis), který upravuje povinnosti veřejných funkcionářů, přičemž jeho účel nesmí být zmařen výkladem s ním souvisejících zákonů (…)”_ (viz bod 205 [5] nálezu). Prakticky tak zákonodárce zadavatelům vytyčil jednu ze situací, kdy je střet zájmů tak závažný a toxický pro zadávací řízení, že je nutné bez dalšího „zavirované”

dodavatele odpovídající § 4b zákona o střetu zájmů ze zadávacího řízení vylučovat.

ÚOHS si protiřečí

Navzdory výše uvedenému nálezu Ústavního soudu se však ÚOHS necítil v rámci výkonu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek vůbec povolán k posouzení zákonnosti § 4b zákona o střetu zájmů. Ve své odpovědi [6] na oba naše výše uvedené podněty odpověděl, že _"do jeho věcné působnosti patří přezkum postupu zadavatelů podle zákona o zadávání veřejných zakázek; a k posouzení toho, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem o střetu zájmů, Úřad tedy není oprávněn.", _a to přesto, že při výkonu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek běžně aplikuje ustanovení jiných právních předpisů než zákona o zadávání veřejných zakázek.

Co je však ještě zábavnější, ÚOHS nám již dříve v uplynulém roce v odpovědi [7] na šumperský podnět v níže rozebraném případě č. 3 potvrdil, že § 4b zákona o střetu zájmů pro posuzování střetu zájmů relevantní a použitelný je:

_"Zákaz účastnit se zadávacích řízení, resp. povinnost vyloučit obchodní společnost ze zadávacího řízení vyplývá z § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné. Nutno podotknout, že tento zákaz se vztahuje toliko na veřejné funkcionáře, kterými jsou členové vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, nikoliv však na členy rady."_

Ještě štěstí, že ÚOHS před dalšími budoucími dilematy uchránily podzimní volby...

SOUTĚŽENÍ ZAKÁZKY PRO VLASTNÍ SPOLEČNOST

Co když zadavatel zadává veřejnou zakázku své vlastní společnosti? Jak řešit případy, ve kterých zadavatel nemůže uzavřít smlouvu “na přímo” (tzv. In-house), ale zadávacího řízení se účastní společnost majetkově propojená se zadavatelem?

Abychom donutili dozorový orgán vyložit zákonnou úpravu střetu zájmů v tomto konkrétním případě, vybrali jsme pro účely našeho podnětu [8] nadlimitní veřejnou zakázku [9] na svoz a likvidaci odpadu na území Mladé Boleslavi.

  Případ č. 2

_Statutární město Mladá Boleslav jako veřejný zadavatel vybralo v zadávacím řízení společnost COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., kterou samo vlastní ze 49 %. Zbylý většinový podíl patří rakouské společnosti Brantner CZE Holding GmbH. Zakázku s předpokládanou hodnotou 180 000 000,-Kč získal COMPAG na základě nejnižší nabídkové ceny ve výši 219 845 119,-Kč. Jednatel společnosti COMPAG Miloslav Neumann byl zároveň členem rady města._

Co je na tomto případě špatně?

Problémů vyplývajících z výše uvedené situace je několik.

Jednak jsou v takových řízeních znevýhodněni ostatní účastníci na trhu, kteří nemohou disponovat interními informacemi v celém průběhu zadání veřejné zakázky, a zároveň je ohrožena objektivita a nestrannost veškerých úkonů v zadávacím řízení.

Výše uvedená společnost je totiž nejen majetkově, ale také personálně propojena s radou města.

Představitelé jednoho z účastníků tak mají

 • Vliv na definování potřeby zadavatele _– co se bude nakupovat?
 • Vliv na definování zadávacích podmínek a hodnotících kritérií podle čeho se bude vybírat?
 • Hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky _– kdo má vyhrát? a
 • Kontrolu realizace _– plní se smlouva řádně a včas?

Výjimka in-house

Zákon upravuje možnost, jak zadávat zakázku vlastní společnosti.

Podle § 11 [10] zákona o zadávání veřejných zakázek je podmínka pro zadání zakázky in-house splněna, pokud zadavatel ovládá právnickou osobu obdobně jako své vnitřní organizační jednotky.

Zároveň v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast žádný soukromý subjekt.

Primárním zájmem zadavatele je v takovém případě uspokojit vzniklou potřebu v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků. Typicky jde tedy o vztah mezi obcí a obecní firmou na svoz odpadu, čištění ulic nebo dopravními podniky. Z výše uvedeného je však zřejmé, že Mladá Boleslav zákonné podmínky pro využití in-house výjimky splnit nemohla, neboť je ve své společnosti pouze minoritním vlastníkem.

Co má zadavatel v takovém případě dělat?

Jednoduchá odpověď je odkoupit zbylý 51% podíl od soukromého vlastníka nebo svůj podíl naopak prodat anebo zajistit, že se společnost bude ucházet o veřejné zakázky i u jiných zadavatelů.

Ze současné situace totiž dlouhodobě těží pouze soukromý majoritní subjekt Brantner CZE Holding Gmbh, jehož privilegovaná pozice u zadavatele zajišťuje stabilní zdroj tržeb bez vystavení se riziku zcela tržního prostředí.

Brantner má majoritu ve firmě, která je existenčně závislá na zakázkách od minoritního společníka. Minoritní společník (Mladá

Boleslav) je “v kleštích”. Nezadat zakázku pro Compag by znamenalo znehodnocení podílu ve vlastní společnosti. Zadávat zakázky pro Compag je tedy v zájmu Mladé Boleslavy. Je to ale i v zájmu tržního prostředí? Není Mladá Boleslav v implicitním střetu zájmů, který má nový zákon o zadávání veřejných zakázek regulovat?

Ani v případě č. 2 ÚOHS neshledal porušení zákona. Výsledek šetření [11] však má z našeho pohledu několik zásadních nedostatků.

Závěry z šetření ÚOHS

1. Úřad se nevypořádal s dosavadní evropskou judikaturou, podle které negativní důsledky střetu zájmů v této podobě rostou především s významem veřejné zakázky pro celkový rozsah podnikání dodavatele, v němž má zadavatel majetkovou účast.
*
Navzdory tomu, že podle účetní závěrky [12] Compagu za rok 2017, ve kterém došlo k uzavření smlouvy se uvádí, že nejvýznamnější tržby společnosti jsou dosahovány prostřednictvím veřejných zakázek na svoz odpadu, čištění komunikací, údržby zeleně a realizovaných stavebních zakázek.

Podle datové struktury [13] neziskové organizace Hlídač státu byla Mladá Boleslav navíc dominantním poskytovatelem veřejných zakázek pro Compag.

2. Úřad nezískal indicie o tom, že by mezi účastníky zadávacího řízení panovala informační nerovnováha.

To považujeme za celkem unikátní vyjádření, protože personální propojení člena rady a zároveň jednatele Compagu celkem jednoznačně vede k závěru, že zadavatel a dodavatel v jedné osobě má oproti komukoli jinému na trhu zásadní informační výhodu.

3. Podle úřadu dostatečné opatření k prevenci střetu zájmů úřad byla skutečnost, že člen rady města a zároveň jednatel společnosti Compag odešel z jednání rady, na kterém se zakázka schvalovala.
*
Dle našeho názoru je takové opatření zcela nedostatečné. K povinnosti přezkoumání objektivity zadávací dokumentace třetím subjektem, kterou jsme v podnětu navrhli se úřad nevyjádřil. 

PAN RADNÍ JE NEJLEPŠÍ DODAVATEL V OKOLÍ

Co když zadavatel zadává veřejnou zakázku a přihlásí se mu do ní společnost jeho radního? Jak řešit případy, ve kterých se zadávacího řízení účastní společnost majetkově propojená s veřejným funkcionářem zadavatele?

  Případ č. 3

_Město Šumperk zadalo veřejnou zakázku [14] na snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídky dne 31.

8. 2020 uveřejněné na profilu zadavatele [15] téhož dne. Vybraným dodavatelem se v předmětném zadávacím řízení stala společnost PRUMHOR, spol. s.r.o., jejímž jednatelem a současně členem Rady města Šumperka byl pan Martin Hoždora. Ten byl zároveň jediným společníkem společnosti PRUMREAL GAMA, která v okamžiku zadávání předmětné veřejné zakázky vlastnila 80% obchodní podíl ve společnosti PRUMHOR, spol. _

Co je na tomto případě špatně?

Podobně jako v dřívější kauze z Mladé Boleslavi, problémů vyplývajících ze situace, kdy člen rady obce rozhoduje o zadání zakázky vlastní společnosti, je několik [16].

Jednak jsou v takových řízeních znevýhodněni ostatní účastníci na trhu, kteří nemohou disponovat interními informacemi v celém průběhu zadání veřejné zakázky, a zároveň je ohrožena objektivita a nestrannost veškerých úkonů v zadávacím řízení.

Navíc propojení člena rady s dodavatelem může představovat zásadní riziko pro řádné plnění projektu či potenciální vymáhání smluvních pokut.

Rizika realizace

Bohužel i v našem posledním případě ÚOHS neshledal [17] porušení zákona. Úřad dokonce k podpoření svého názoru, že na předmětné zakázce nevidí ve vztahu k regulaci střetu zájmů nic špatného, uvedl, že se pan radní alespoň zdržel hlasování o následném dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na předmětnou veřejnou zakázku mezi městem a jeho společností, kterým došlo k prodloužení dílčího a komplexního termínu dokončení předmětu plnění. Přitom přesně tato situace je jedním z potenciálních rizik existence neřešeného střetu zájmů ze strany zadavatelů a měla by naopak být argumentem pro regulaci tohoto typu střetu zájmů.

Střet zájmů (jak se ostatně v tomto případě také stalo) se může projevit ve všech fázích veřejného zadávání, tj. nejen u zpracovávání zadávací dokumentace nebo hodnocení nabídek hodnotící komisí.

ÚOHS předpokládá, že radní nemá vliv na úředníky, kteří zpracovávají zadávací dokumentaci nebo na své kolegy v radě, kteří o smlouvě na zakázku a jejích dodatcích rozhodují. Rizika jsou také ve fázi realizace, kdy může být složité s dodavatelem ve střetu zájmu vyjednávat například změny smlouvy či uplatňovat případné náhrady škod a záruk za vady způsobené dodavatelem a zároveň radním.

V nejlepším případě by se společnost veřejného funkcionáře zadavatele neměla nikdy o jeho zakázky ucházet. To může být například předmětem etického kodexu veřejných funkcionářů.

Zadavatel si tím ušetří spoustu potenciálních problémů a neohrozí důvěru veřejnosti v řádnost zadávacího procesu. Pokud však už nemůžete zabránit tomu, aby k tomuto střetu zájmů došlo, je nezbytné učinit alespoň některá preventivní opatření k jeho eliminaci.

V zásadě vždy by minimálně měl zadavatel zajistit, aby veřejný funkcionář oznámil svůj střet zájmů v souladu se zákonem a opustil jednání orgánu zadavatele, a to kdykoliv, kdy se předmětná zakázce objeví na jeho programu včetně případných dodatků.

Dalším vhodným preventivním opatřením je přezkoumání objektivity zadávací dokumentace třetím subjektem, jak již v odlišném případě navrhl [18] samotný úřad. Pokud se jedná o stavební zakázku, zadavatel může také pozvat opozici na všechny kontrolní dny.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

Více informací naleznete na našem webu https://www.oziveni.cz/Kauzy [19]/ [20] →  Setkali jste se střetem zájmů ve veřejných zakázkách nebo potřebujete svůj střet zájmů zkonzultovat? Rádi vám poradíme.

Napište nám na emailovou schránku poradna@oziveni.cz nebo přes anonymní rozhraní Nenech to být [21], které zajišťuje důvěrnost oznámení

CO VÁM OŽIVENÍ NABÍZÍ

Bezplatná právní poradna

Chcete vědět víc o veřejných zakázkách? Využijte bezplatné právní poradny Oživení. Napište nám na → poradna@oziveni.cz

Semináře pro zástupce radnic

Nový seminář Veřejné zakázky s rozvahou a beze strachu z trestního stíhání [22].

Účastníkům našich seminářů nabízíme speciální slevu.

Přihlaste se na → https://www.oziveni.cz/seminare/ [23]

Protikorupční audity Chcete provést protikorupční audit veřejných zakázek, majetku, radničního periodika či jiné oblasti vaší samosprávy? Vybírat z naší nabídky můžete → ​zde [24].

Nabídka Tenderman

Zajímá vás systém, který vám pomůže stanovit hlavní parametry zakázky či najít referenční ceny vč. vzorových zadávacích dokumentací? Nabízíme měsíční zkušební provoz zdarma.

Napište nám na → poradna@oziveni.cz

Dobrou praxi samospráv v otevřeném vládnutí naleznete na našich stránkách → ​www.spravnaradnice.cz [25]

Za tým Oživení, předseda Marek Zelenka

+420 608 732 091 • oziveni@oziveni.cz

 

PF 2022 

Kliknutím na obrázek PF jej otevřete v originální velikosti.

 

 

Dopis a blahopřání Mgr. Martinu Kupkovi ke jmenování do funkce ministra dopravy.

Roadshow Digitalizace MSP 2021:

Jak na finance 

JAK ZAFINANCOVAT INOVACE VE VAŠÍ SPOLEČNOSTI?

Inovace a digitalizace jdou ruku v ruce a společně pomáhají firmám posouvat se kupředu, stávat se více konkurenceschopnými a efektivnějšími. Jejich zavádění však něco stojí, což může představovat překážku v tom, aby se firma do inovací pustila nebo si dokonce ve spolupráci s vědecko-výzkumným pracovištěm vyvinula řešení na míru. 

Existuje však celá řada dotačních programů zastřešovaných Technologickou agenturou ČR, které jsou určené právě k tomu, aby firmám pomohly se zaváděním inovací a vývojem vlastních řešení. Pokud vás zajímá jak zafinancovat vlastní vývoj a výzkum, jak najít tu správnou výzkumnou organizaci a na co si dát pozor, potom vás zveme ke sledování online pořadu v rámci Roadshow Digitalizace MSP 2021 s názvem:
 
FINANCOVÁNÍ VÝZKUMNĚ-VÝVOJOVÝCH AKTIVIT Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ ČR
Online stream 24. 11. 2021 | 13:00 - 15:00

REGISTROVAT SE
 • Našimi hosty budou společnosti, které programů využily, ale také výzkumné instituce, které na vývoji nového produktu spolupracovaly.
 • Na třech případových studiích si ukážeme různé přístupy a různá řešení.
 • Hosté se podělí o zkušenosti s podáním žádosti o podporu, nalezením vhodné instituce pro spolupráci a průběh společného řešení projektu.
 • Odborníci na ochranu duševního vlastnictví budou diskutovat o tom, jak ošetřit vznikající výstupy společné práce a jak předejít pozdějším problémům či sporům s jejich využitím.
Akci pořádá Národní centrum Průmyslu 4.0, agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Technologická agentura ČR. Více informací k akci a podrobný program najdete zde.
Registrace ke sledování je zdarma. Link pro připojení obdržíte před začátkem vysílání. 
Akce je součástí čtyřdílné série - registrujte se již nyní na další díly. 
Tento pořad je součástí série Roadshow: Digitalizace MSP 2021, kterou pořádá NCP4.0 a CzechInvest. Odvysílané pořady můžete shlédnout ze záznamu zde
 

Vážení obchodní přátelé,

nezadržitelně se blíží konec programového období Strukturálních fondů EU 2014-2020 a s ním i konec oblíbeného Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Do konce kalendářního roku nebude již vyhlášena žádná nová výzva a bude se pracovat na formálním ukončení programu a vypořádání všech projektů.

Dotační podpora podnikatelů však bude i nadále pokračovat v novém programovém období 2021-2027. Jen ze Strukturálních fondů bude pro podnikatele vyčleněno přes 80 mld. Kč v rámci nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK). První výzvy můžeme očekávat nejdříve v květnu 2022.

Do té doby bude možné využít podpory z nového nástroje Národního plánu obnovy (NPO), který brzy spustí své první výzvy. Do konce roku 2023 se musí v ČR z tohoto nástroje proinvestovat přes 180 mld. Kč. Rádi s Vámi zkonzultujeme Vaše nové záměry a pomůžeme s jejich realizací.

Za celý kolektiv Dream Innovations Vám přeji úspěšný měsíc,

Ing. Ondřej Presperín,
Ředitel společnosti.

NPO STARTUJE S VÝZVOU NA FVE

 • DOTACE NA FVE SE SUPER PODMÍNKAMI !
 • PENÍZE MOHOU ZÍSKAT I FIRMY V PRAZE
 • ŽÁDAT MOHOU PODNIKY VŠECH VELIKOSTÍ
 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENÍ POTŘEBA
 • VÝZVA BUDE VYHLÁŠENA UŽ 29.10. 2021


FOTOVOLTAIKA MĚ ZAJÍMÁ

NÁŠ TIP:
VYUŽIJTE ZVÝHODNĚNÝCH PODMÍNEK !
Fotovoltaiku můžete vybudovat i na budově, kterou máte v pronájmu.
Pronájem se nemusí vztahovat na celou budovu, můžete si pronajímat pouze střechu.
Vyrobenou elektřinu můžete VŠECHNU prodávat do sítě !

NPO CHYSTÁ I JINÉ ZAJÍMAVÉ PROGRAMY
PODPORA SMĚŘUJE DO OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A DO ELEKTROMOBILITY !

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V tomto programu můžete financovat veškeré technologické změny, které povedou ke snížené spotřebě průmyslové vody anebo k efektivnímu zpracovávání odpadního materiálu.

ELEKTROMOBILITA
Jedna z posledních šancí pro podnikatele, kteří chtějí pořídit elektromobily nebo automobily na vodík. Vedle samotného vozidla lze financovat výstavbu neveřejných nabíjecích stanic.

NA JAŘE BUDE OTEVŘEN DALŠÍ PROGRAM NA DIGITALIZACI V PODNICÍCH
Přemýšlíte o novém ERP systému? Potřebujete zaplatit licenci ke kancelářskému SW? Chcete investovat do technologií, které by zjednodušily Váš logistický či skladovací systém? Jestli ano, tento program by Vás mohl opravdu zajímat. Jeho otevření se plánuje na jaro 2022 a pro podnikatele zde bude připraveno poměrně hodně peněz, celkem až 1 mld. Kč!
Program je určen pro podniky všech velikostí a žádat mohou i firmy, které sídlí v Praze.

DOTACE na míru
presperin@dotacenamiru.cz
Copyright © 2021 Dotace na míru, All rights reserved.

Kontaktní adresa:
Dream Innovations s.r.o.
Staškova 518/22
460 14 Liberec

Odkazy pro další informace:
Link1Link2Link3, Link4, Link5, Link6, Link7, Link8, Link9, Link10, Link11, Link12Link13

Otevřený dopis ministra Havlíčka hejtmance Peckové

 

Karel Havlíček
místopředseda vlády,
ministr průmyslu a obchodu
a ministr dopravy

V Praze dne 6. 10. 2021
Č. j.: MD-30980/2021-MIN/1

Vážená paní hejtmanko, 

s velkým rozčarováním jsem od Správy železnic přijal zprávu, že se Středočeský kraj rozhodl výrazně redukovat veřejnou železniční dopravu na lokálních tratích. Přístup kraje nese všechny znaky arogance moci, které současné vedení Středočeského kraje rádo a často vytýká svým předchůdcům. Zaštiťujete se tím, že je třeba šetřit prostředky daňových poplatníků a kvůli úspoře 50 milionů pro kraj klidně odepíšete miliardu ze státních prostředků. Ve svých vyjádřeních o vlakové dopravě jako technickém skanzenu 19. století představitelé kraje dávají najevo nekompetentnost a pohrdání lidmi, kteří tento z jejich pohledu přežitý dopravní prostředek používají.

Evidentně přitom nejde jen o desítku tratí, kde chcete aktuálně rušit nebo omezovat provoz. Z vyjádření Vašich i Vašich kolegů je zřejmé, že je to jen první krok k likvidaci lokálek ve středních Čechách. Takový postup Středočeského kraje považuji za zcela chybný a z hlediska dopravní politiky státu za škodlivý. Železniční síť v posledních letech modernizujeme po všech stránkách. Do budoucna připravujeme rozsáhlé investice do bezpečnosti železničního provozu. Rušení vlakových spojení viděné krátkodobou optikou výpadku příjmů v důsledku COVIDu jde zcela proti současným trendům k udržitelné a ekologické dopravě.

Z pozice ministra dopravy jsem inicioval několik jednání, na nichž zástupci ministerstva navrhovali kroky, které by kraji pokryly vyšší náklady. Když prakticky došlo k dohodě stvrzené podáním ruky (!) na společném memorandu, kde jsme jasně deklarovali ochotu přidat krajům peníze na regionální železniční dopravu, bylo jakékoli řešení vzápětí z Vaší strany odmítnuto s neuvěřitelným komentářem, že tratě nerušíte, jen na nich nebudou jezdit vlaky. Postupujete bez standardního projednání s Ministerstvem dopravy a se sousedními kraji, ignorujete petici více jak 6,5 tisíc občanů proti rušení vlaků ve Středočeském kraji.

Vážená paní hejtmanko, vyzývám Vás a Váš tým, abyste začali řídit veřejnou dopravu jako službu obyvatelům a ne jako banku. Pojďme si po volbách najít čas a začít konečně racionálně         jednat. V těchto jednáních bychom měli dospět k závěru, který by realizované a zamýšlené investice a modernizace tratí a železniční infrastruktury ve Středočeském kraji uvedl do souladu s veřejnou železniční dopravou objednávanou Středočeským krajem a pokusil se i o synergie s dálkovou železniční dopravou objednávanou státem. Jsem přesvědčen, že je to v zájmu nejen kraje a Ministerstva dopravy, ale především občanů Středočeského kraje.

S pozdravem

 

Vážení účastníci a příznivci geotechnického semináře,

dovolte nám, abychom Vás jménem pořadatele SG Geotechnika a.s. a České silniční společnosti z.s. pozvali na letošní 25. ročník odborného geotechnického semináře s názvem Vybrané geotechnické problémy při realizaci zemních prací. Ten se nezadržitelně blíží a všichni se setkáme dne 20.10.2021 v Praze na Novotného lávce 200/5, Willenbergův sál - 217.

 Seminář je určen především pro projektanty inženýrských a dopravních staveb, pracovníky investorských organizací, pracovníky zhotovitelských stavebních firem, pro inženýrské geology i pro geotechnické specialisty. Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

 Program semináře:

8:00-9:00 | Registrace

9:00-9:10 | Úvodní slovo, Ing. Petr Mondschein, Ph.D., předseda České silniční společnosti, Ing. Petr Kučera, ředitel SG Geotechnika a.s.

9:10-9:45 | Doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc., doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.

Některé otázky moderního inženýrskogeologického a geotechnického průzkumu v kontextu s legislativou a normami

9:45-10:15 | Doc. Ing. Jan Masopust, CSc.

Rizika při návrhu hlubinných základů - požadavky na geotechnický průzkum

10:15-11:00 | Ing. Vítězslav Herle, Mgr. Pavel Vížďa Vliv hloubkového zlepšení zemin na sedání násypů (zkušenost s výstavbou ochranné hráze Višňová)

11:00-11:30 | Přestávka

11:30-12:00 | Ing. Jan Ďurove

Rekonstrukce sesutého svahu náspu a náspů v havarijním stavu traťového úseku Hájek - Dalovice

12:00-12:30 | Doc. RNDr. František Kresta, PhD.

Úpravy zemin - otevřené problémy a výzvy

12:30-13:30 | Oběd

13:30-14:00 | Ing. Klára Malotová

Zkušenosti se zabudováním poloskalních hornin do zemního tělesa na stavbě D35 Časy - Ostrov

14:00-14:30 | Doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.

Zřizování násypů do vody

14:30-15:00 | Závěr semináře

 Další informace naleznete zde:

http://silnicnispolecnost.cz/index.php/cs/

Těšíme se na setkání s Vámi v Praze.

 S přátelským pozdravem

Ing. Petr Kučera, ředitel a člen představenstva SG Geotechnika a.s.

Ing. Petr Mondschein, Ph.D., předseda České silniční společnosti z.s.

 Česká silniční společnost z.s.
 Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 082 292
e-mail: info@silnicnispolecnost.cz
 SG Geotechnika a.s.
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Barrandov
tel.: +420 601 142 993
e-mail: info@geotechnika.cz

Links:

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

Link 5

 

STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2021

PŘIHLÁŠKY JSOU OTEVŘENÉ DO 10.6.2021!

  Odborná porota navštíví všechny přihlášené stavby a každá přihlášená stavba bude opět prezentována i představena v unikátním tištěném katalogu soutěžní přehlídky Středočeského kraje a ve výjimečném filmovém dokumentu všech přihlášených staveb.

Představte s námi Vaše stavby realizované ve Středočeském kraji!

 

Unikátní filmový dokument Stavby roku Středočeského kraje 2020

Katalog 7. ročníku Stavba roku Středočeského kraje 2020

 

 

 

 

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÉHO STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY STŘEDOČESKÉHO KRAJE,


dovolujeme si Vám představit nový newsletter soutěžní přehlídky toho nejlepšího, co se děje v architektuře i stavebnictví Středočeského kraje.

Odevzdání přihlášek i veškeré dokumentace je realizováno elektronicky  do 10.6.2021 a soutěž bude v letošním roce nově realizovat část také v on-line prostředí.

Soutěž má možnost aktivně pomoci, a i v současné dlouhodobě nelehké situace, umožnit představení a seznámení široké odborné i laické veřejnosti s úspěchy stavitelství a architektury na celém území Středočeského kraje a prezentovat tak práci všech, kdo se na realizaci těchto staveb podíleli.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci nadačních programů. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, Petry Peckové a ve spolupráci s Odborem kultury a památkové péče Středočeského kraje.

„Soutěž Stavba roku považuji za velmi přínosnou – upozorňuje na hodnotné stavby, které jsou nejen účelné, ale architektonicky a esteticky velmi zajímavé,“ říká hejtmanka, a dodává: „Chtěla bych vyzvat všechny Středočechy, aby se rozhlédli po svém okolí a zapojili se do soutěže nominací či hlasováním, a pomohli tak ocenit osvícené zadavatele i realizátory, po nichž v našem kraji zůstane po další generace kvalitní architektura.“

Hlavním oceněním soutěžní přehlídky je titul Stavba roku Středočeského kraje 2021, dále Cena hejtmanky Středočeského kraje, udělují se rovněž zvláštní ceny. Součástí soutěže je tradičně i Cena veřejnosti, kterou získává stavba oceněná na základě anonymního hlasování široké veřejnosti, které bude spuštěno následně po uzavření a zveřejnění přihlášek.

Těšíme se na všechny přihlášené stavby v roce 2021!

Vypisovatelé soutěže:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Středočeský kraj

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Český svaz stavebních inženýrů

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Obec architektů

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

 

 

Přihlášky do 29. ročníku jedinečné celorepublikové soutěže STAVBA ROKU 2021 jsou otevřené do 10.6.2021!

Odborná porota navštíví opět spolu s filmovým štábem všechny přihlášené stavby.

Každá přihlášená stavba bude představena v katalogu a unikátním filmovém dokumentu.

 

ABF VÝTVARNÉ DÍLNY 2021  přímo v srdci Prahy formou příměstských táborů!

Pro děti 7-14 let, po 5-10 dětech ve skupinách, každý týden v červenci a srpnu 2021.

Děti budou tvořit a zároveň se hravou formou budou seznamovat s řemesly, stavitelstvím a architekturou v domě a Galerii Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1.

Vytvořená díla představí děti vždy v pátek formou výstavy pro své hosty přímo v Galerii ABF!

Přihlášky a informace na vzdelavani@abf-nadace.cz

 

 

 

NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ

Václavské náměstí 833/31, Praha 1

KONTAKT PRO SOUTĚŽE  stavbaroku@stavbaroku.cz

KONTAKT PRO MÉDIA  media@abf-nadace.cz

 

facebook

 

 

 

 

instagram

 

 

Copyright © 2021 STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE, všechna práva vyhrazena.

Tento newsletter Vám byl zaslán v návaznosti na poslání Nadace pro architekturu a stavitelství, ke kterému mimo jiné patří také informování a osvěta týkající se architektury a stavitelství, a to odborné i ostatní veřejnosti. Nemáte-li zájem, aby Vám byly podobné informace dále zasílány, oznamte nám, prosím, tuto skutečnost na emailovou adresu stavbaroku@stavbaroku.cz . Děkujeme.

Pokud si nepřejete dostávat newslettery Stavby roku můžete se odhlásit.
 
Odhlásit se můžete zde

 

Vláda schválila dopravní politiku do roku 2027. Prim hraje snaha o šetrnost a udržitelnost

8. března 2021

Hlavním cílem dopravní politiky je zajistit rozvoj kvalitní, funkční a spolehlivé dopravní soustavy na principu udržitelného využívání přírodních zdrojů.

 

„Zatímco v průmyslu a domácnostech se postupně daří energetickou spotřebu snižovat, v dopravě dochází ročně k nárůstu přibližně o 3,5 %. Doprava se tak v současnosti podílí na spotřebě energie přibližně 25 % a patří k největším spotřebitelům", říká ministr dopravy Karel Havlíček k vládou schválené dopravní politice ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050.

Vize dopravní soustavy z dlouhodobého z hlediska předpokládá, že Česká republika a její jednotlivé regiony budou vybaveny dopravní soustavou, která uspokojí požadavky přepravních potřeb jak v osobní, tak nákladní dopravě, bude podporovat udržitelný vývoj ekonomiky, a zároveň inkluzivní politiku namířenou na strukturálně znevýhodněné regiony. Tento dopravní systém bude zároveň splňovat požadavky z hlediska udržitelnosti, což znamená, že bude neutrální z hlediska vlivu na globální (nejen klimatické) změny.

Cílem je neomezovat dopravu, nýbrž rozvíjet ji, avšak v energeticky nenáročné a environmentálně šetrné podobě. Společenským zadáním je proto zvýšit energetickou účinnost dopravy. „Energetické úspory v dopravě vyžadují specifický přístup k jednotlivým segmentům dopravy – k dálkové dopravě, k dopravě v metropolích a aglomeracích a k dopravě ve venkovském prostoru. A právě tomu jsme novou dopravní strategii přizpůsobili," dodává Havlíček.

Dopravní politika ČR určuje strategické cíle, kterými jsou „Udržitelná mobilita", „Územní soudržnost" a „Společnost 4.0 v dopravě". V rámci strategických cílů pak v jednotlivých dopravních módech stanovuje specifické cíle, určuje potřebná opatření i odpovědnost za jejich plnění.

Vize Dopravní politiky bude dosažena pomocí následujících tří na sebe navazujících kroků:

 1. Budou hledána taková opatření, která umožní dopravou osob i věcí šetřit tak, aby přepravní potřeby vznikaly co nejméně, aniž by to ovlivnilo hospodářský rozvoj (optimalizace přepravních potřeb).

 2. Dopravní systém musí být založen na multimodálním přístupu, který spočívá ve využití výhod jednotlivých druhů dopravy a musí být založen na mezioborové spolupráci.
 3. Jednotlivé druhy dopravy je nutné rozvíjet s ohledem na potřebnou dostupnost jednotlivých regionů, s ohledem na přepravní potřeby a s ohledem na snížení vlivů na životní prostředí.

Dopravní politika je vrcholovým dokumentem pro sektor dopravy, jehož cíle jsou dále rozpracovány v návazných plánech, koncepcích, strategiích a procesech, které při jejich aktualizaci budou posouzeny z hlediska vytváření podmínek, vstupů a opatření pro zajišťování obrany a bezpečnosti ČR. Dokument je dostupný ke stažení na webu Ministerstva dopravy.

 

 

Informace o změně sídla Česko-kyperské obchodní komory (Czech-cypriote Chamber of Commerce)

Původní adresa:     Václavské náměstí 831/21, 113 60 Praha 1

Nová adresa:         Učňovská 392/11, 190 00 Praha 9

 

Vážení členové Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, dovolujeme si Vás informovat o on-line seminářích SEKURKON s.r.o., které se uskuteční  v únoru a březnu 2021.

 

 

 

Přihlaste se nyní!

 

 

Online verze

SEKURKON

 

 

AKTUÁLNÍ ON-LINE SEMINÁŘE 

 

 

REKONSTRUKCE MOSTŮ
– demolice, mosty kamenné, betonové, spřažené, ocelové, rizika při rekonstrukcích, úloha stavebního dozoru

Lektor: Ing. Jan Volek

 

Elektronický stavební deník a společné datové prostředí: Digitální komunikace v praxi

Lektoři: Jakub Forman

 

 

Jak snížit dopady na životní prostředí spojené s demolicí stavby?

Lektoři: Ing. Jan Pešta

 

Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách

Lektoři: JUDr. Petra Adámková

 

 

Dozory ve výstavbě

Lektoři: Ing. Jindřich Pater

 
 

 

Více informací naleznete na našich stránkách SEKURKON

Těšíme se na setkání!
Tým SEKURKON s.r.o.

facebook

 

linkedin

​​​​Tel.: +420 604 271 835
e-mail: sekurkon@sekurkon.cz

Nechcete už odebírat naše e-maily?
Odhlaste se zde
.

 

 

Vážení členové Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, dovolujeme si Vás informovat, že v měsíci lednu 2021 uspořádá  SEKURON, s.r.o..v Brně tyto semináře, které napomohou nám všem k lepší orientaci dané problematiky.. Doporučujeme Vaší účast na Vámi vybraných titulech.

02.12.2020

SEKURKON

 

 

SEMINÁŘE V LEDNU 2021  

Stále se snažíme pro Vás připravovat zajímavé semináře. Dovolujeme si tedy zaslat nabídku lednových akcí, které se pokusíme zorganizovat dle platných vládních opatření a pravidel.

 

 

Smluvní podmínky FIDIC

Seminář seznámí posluchače se vzory obchodních podmínek výstavbových projektů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů)
Lektor: JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

 

Vady a poruchy staveb

Seminář je zaměřen na projektové vady, vady vzniklé při provádění zemních prací, vady materiálové, vady uživatelské, vady technologické, vady závěrečných prohlídek.
Lektoři: JUDr. Petra Adámková, Ph.D. a kol.

 

 

Stavební zákon 

Cílem semináře je přiblížit projektantům, investorům, realizačním firmám a další odborné veřejnosti podstatné změny právní úpravy, které přinesly novelizace stavebního zákona provedené v letech 2019 a 2020 včetně velké novely tzv. liniového zákona a jejich vliv do přípravy a realizace staveb.
Lektoři: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 

Dozory ve výstavbě 

Seminář je určen pro projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory), státní stavební dohled, dozor dotčených orgánů, technický dozor stavebníka, stavební dozor u staveb svépomocí, autorský dozor projektanta a koordinace BOZP ve výstavbě.
Lektoři: Ing. Jindřich Pater

 

 

Více informací naleznete na našich stránkách SEKURKON

Těšíme se na setkání!
Tým SEKURKON s.r.o.

 

 

​​​​Tel.: +420 604 271 835
e-mail: sekurkon@sekurkon.cz

Nechcete už odebírat naše e-maily?
Odhlaste se zde
.

 

AVÍZO, 10.11. ve 13 hod.: Tiskový brífink k ukončování letošních prací na modernizaci dálnice D1

 

09.11.2020

V úterý 10. listopadu se od 13 hodin uskuteční na Hvězdonickém mostu tiskový brífink k ukončování letošních stavebních prací na dálnici D1 a výhledu na příští rok, kdy bude modernizace dálnice celá dokončena. O postupu prací bude informovat ministr dopravy Karel Havlíček a generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

 

V případě zájmu o účast prosíme o akreditaci na press@mdcr.cz do pondělní 13:00, případně můžete dopředu poslat otázky, které v průběhu tiskového brífinku řečníci zodpoví. Podmínkou účasti na místě je zakrytí dýchacích cest například rouškou a reflexní vesta.

 

Více informací o probíhající modernizaci najdete na www.novad1.cz nebo na Facebookovém profilu Nová D1.

 

Místo: Most Hvězdonice, 28. km D1, směr na Prahu

Příjezd od Brna na Prahu a vjezd do stavby mezi značení na trase. 

 

Kontakt na místě:

Jan Rýdl, vedoucí tiskového oddělení ŘSD, 727 942 711

Iveta Štočková, vedoucí útvaru komunikace a marketingu EUROVIA CS, 731 602 380

______________________________________________________________________

 

Poslední sada dílů pro první start nové evropské rakety Ariane 6 míří z ČR k finálnímu sestavení

 

13. srpna 2020

Tento týden opouští naši republiku poslední sada dílů pro novou generaci evropských nosných raket Ariane 6. Putuje do Augsburgu k nástřiku tepelné ochrany, pak do Bordeaux k montáži elektroniky a nakonec na kosmodrom do Francouzské Guyany k finálním sestavení a vypuštění do vesmíru. Jedná se o největší letový hardware, jaký kdy byl v ČR vyroben a také největší obchodní příležitost v oblasti kosmických aktivit, jakmile bude zahájena sériová výroba, půjde o stovky milionů korun obratu.

„ Jedenáct let po vstupu do Evropské kosmické agentury ESA se Česká republika dostává mezi klíčové dodavatele komponent pro novou generaci evropských nosných raket Ariane 6,“ zdůrazňuje ministr dopravy Karel Havlíček, jehož resort za kosmické aktivity a členství ČR v ESA odpovídá.

Klatovská firma ATC Space s.r.o., již několik let dodává části rakety Ariane 5. Nyní své portfolio rozšiřuje a bude v rámci sériové výroby každoročně dodávat desítky sestav postranních obrub urychlovacích motorů P120C pro novou Ariane 6. Tyto obruby jsou hlavním strukturním prvkem urychlovacího motoru (boosteru) o průměru 3,4 metru. „Opravdu pyšný jsem na spodní díl ESA REAR Skirt, který přenáší tah boosteru 4,500 kN na centrální stupeň rakety, ten má při tom tah ‘jen‘ 1,300 kN. Pevnost konstrukce a přesnost spojení jsou zde naprosto klíčové“, uvedl jednatel firmy Pavel Dobeš. Firma ale dodává i další komponenty na centrální stupeň.

„ Za rekordně krátkou dobu jsme postavili výrobní halu a vybavili ji nemodernější technikou na přesné frézování hliníkových dílů a montážní technologií pro finální výrobky. Ve firmě najde práci v budoucnu až 60 vysoce kvalifikovaných pracovníků. Naše inovace v pracovních postupech chválí a kopírují od nás naši němečtí zákazníci, kteří se v tomto sektoru pohybují již desítky let, “ říká s úsměvem provozní ředitel ATC Space, Aleš Homolka.

„ Touto dodávkou se završilo úsilí Ministerstva dopravy, které v roce 2016 účast v programu na přípravu Ariane 6 vyjednalo. S investicí 20 milionů Eur šlo o největší investici ČR do programu ESA vůbec. Navíc v mimořádné situaci, kdy bylo potřeba s ostatními členskými státy ESA vyjednat vstup ČR do rozběhnutého programu, ve kterém evropské firmy bojovali o dlouhodobé, a tedy atraktivní zakázky,“ vzpomíná Ondřej Rohlík z Ministerstva dopravy, který zastupuje ČR v Programové radě pro nosné rakety ESA a sérii jednáni vedl. Ariane 6 tak bude spolu s další nově vyvíjenou raketou Vega C prvními nosiči s českou vlajkou.

„ Jedná se o investici, které se vyplatí. Nejen že firma, její subdodavatelé a partneři, zvýší svoji technologickou úroveň, ale díky kapacitě až 32 letových sad ročně se za 20 až 30 let provozu nosné rakety, což je typická doba, po kterou se jedna generace raket využívá, násobně vrátí,“ připomněl ředitel Odboru ITS, kosmických aktivit a VaVaI Ministerstva dopravy, Václav Kobera. Z programu Ariane 6 těží i Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s. (VZLÚ) v Praze Letňanech, který má za úkol díly důkladně otestovat. „Příprava testovacích stolice byla zcela nová zkušenost, která je pro experty na testování leteckých dílů nesmírně cenná a otvírá dveře pro nové komerční zakázky z celé Evropy,“ dodává Ondřej Rohlík a doplňuje že tandem ATC Space a VZLÚ před pěti lety předložil synergickou nabídku vzájemné spolupráce, ze které těží všichni, a ještě dlouho budou.

Do programu vývoje rakety Ariane 6 jsou zapojeny i další firmy z ČR.

Pražská firma Iguassu Software Systems a.s. se spolu s francouzskými partnery podílí na vývoji palubního software.

Strojírensko-metalurgická společnost UNEX a.s. z Uničova dodala na kosmodrom v Kourou ve Francouzské Guyaně obří podvozek pro mobilní montážní halu, ve které se raketa připravuje na start a která krátce před startem odjede 97 metrů stranou.

Strojírenská výrobní společnost MCS Slaný s.r.o. nainstalovala pod odpaliště obří deflektor spalin motorů rakety, který je umístěn přímo pod raketou a musí vydržet žár všech motorů, které v okamžik startu pracují současně.

Tiskový odbor Ministerstva dopravy

______________________________________________________________________

Územní rozhodnutí ke stavbě Dálnice D0- stavba 511 (Běchovice - dálnice D1)

 

3. srpna 2020

Dne 30. července 2020 bylo Stavebním úřadem v Uhříněvsi vyvěšeno na úřední desce tolik očekávané územní rozhodnutí ke stavbě Dálnice D0- stavba 511 (Běchovice - dálnice D1). Stavebnímu úřadu v Uhříněvsu patří naše poděkování za tento důležitý krok. Věříme, že i následné námitky (posouzení) vznesené k tomuto faktu budou ze strany oponentů pouze zcela objektivní, aby časové zpoždění se již dále neprodlužovalo..

Děkujeme . - představenstvo Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR.

______________________________________________________________________

Drony v ČR budou od příštího roku létat dle nových pravidel, zavedení ovlivnil koronavirus

27. května 2020

K 31. prosinci 2020 začnou platit v České republice a celé Evropské unii nová pravidla pro provoz bezpilotních letadel, zpravidla označovaných jako „drony“. Z důvodu soustředění se na priority spojené s bojem proti šíření nákazy COVID 19 se posouvá původně avizovaný termín, kterým měl být 1. červenec letošního roku. Po zbytek letošního roku tak nadále zůstává v platnosti dosavadní úprava. Nová pravidla se budou týkat především registrace dronů, podmínek jejich provozu a požadavků na jejich technické parametry. Jednotná pravidla umožní provoz dronů napříč všemi státy EU.

„Hlavní změnu představuje povinnost provozovatele dronu registrovat se v novém registru Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), od kterého získá unikátní identifikační číslo, kterým označí všechny své drony. Tato registrace se bude týkat drtivé většiny dronů. Bude probíhat on-line a zdarma,“ představuje nový systém ředitel Odboru civilního letectví Ministerstva Dopravy Zdeněk Jelínek. 

Dojde k zavedení tři základní kategorie provozu dronů: „otevřená“, „specifická“ a „certifikovaná“. Nejnižší, „otevřená“, kategorie provozu umožní provozovat dron i bez předchozího povolení úřadu, za předpokladu, že budou splněny jasně dané podmínky. Střední, „specifická“ kategorie provozu umožní provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie. Nejpřísněji regulovaná, „certifikovaná“, kategorie je pak zamýšlena spíše pro sofistikovaný provoz bezpilotních letadel v budoucnu.

Stávající prostory, ve kterých je létání dronů zakázáno nebo omezeno, zůstanou prozatím v zásadě zachovány. Po přechodnou dobu dvou let bude také možné provozovat drony, které nebudou zcela odpovídat novým celoevropským požadavkům na technické parametry a vybavení dronů. Na provozovatele bezpilotních letadel sdružené ve Svazu modelářů České republiky a dodržující omezení plynoucí z dosavadních vnitrostátních pravidel se bude vztahovat dvouleté období s výjimkami z nových pravidel.

Ministerstvo dopravy a Úřad pro civilní letectví v dostatečném předstihu představují pravidla, která od příštího roku budou upravovat provoz bezpilotních letadel. Desatero hlavních změn najdete v závěrečné rekapitulaci a podrobnosti v příloze. Informace o nových pravidlech budou průběžně zveřejňovány i na speciálním webu Létejte zodpovědně.

Přehled hlavních změn platných od 31. 12. 2020:

 1. Provozovatel dronu se musí zaregistrovat v novém registru, který zprovozní Úřad pro civilní letectví (ÚCL), obratem obdrží jedinečné identifikační číslo, kterým označí veškeré své drony. 
 2. Povinná registrace se bude týkat velké většiny osob, které provozují dron s hmotností již od 250 g.
 3. Registrace bude probíhat on-line bez nutnosti dostavit se osobně na ÚCL a bude zdarma.
 4. Budou zavedeny tři základní kategorie provozu dronů podléhající odlišným regulačním požadavkům.
 5. Nejnižší, otevřená, kategorie provozu umožní provozovat dron i bez předchozího povolení úřadu, jakkoli s řadou omezení a požadavků, např. na proškolení pilotů apod.
 6. Střední, specifická kategorie provozu umožní provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie. Nejpřísněji regulovaná, certifikovaná, kategorie je pak zamýšlena spíše pro sofistikovaný provoz do budoucna.
 7. Stávající prostory, kde je v ČR dronům povoleno, nebo zakázáno létat (např. okolí letišť) zůstanou alespoň zpočátku v zásadě zachovány.
 8. Nově budou stanoveny i požadavky na technické parametry a vybavení dronů prodávaných v ČR, přechodně bude nicméně možné omezeně užívat i stávající, takto nevybavené, drony.
 9. Přechodně bude umožněno pokračovat podle platných vnitrostátních pravidel v provozování modelů letadel v rámci klubu nebo sdružení leteckých modelářů - v ČR konkrétně Svazu modelářů České republiky z. s.
 10. Výše uvedená pravidla budou umožňovat provoz dronů napříč všemi státy EU, samozřejmě za předpokladu splnění případných dodatečných požadavků daného státu.

______________________________________________________________________

Tabulka přehlednějšího bodového systému kam se vrací dvoubodový trest, desítky mírnějších přestupků zůstanou bez bodu

22. května 2020

Přehlednější, mírnější k bagatelním přestupkům, přísnější k těm závažnějším, kvůli kterým umírají lidé na silnicích. Tak by se daly popsat hlavní změny v novele zákona o silničním provozu, který po vypořádání připomínek míří na Legislativní radu vlády. 

Ministerstvo dopravy vypořádalo na 200 připomínek z ostatních ministerstev a krajů, zohlednilo také desítky připomínek od veřejnosti a odborníků. 

„Jdeme po vzoru západních zemí, kde v současnosti kladou větší důraz na nejčastější prohřešky jako je nevěnování se řízení kvůli telefonování, vysoké překročení rychlosti, alkohol za volantem. Přísněji se tak postihuje záměrné porušování předpisů, kdy cílem je vyloučit tzv. piráty silnic z provozu. Bodový systém má působit preventivně a být pro řidiče srozumitelný,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Nižší tresty u bagatelních přestupků, více trestů pro piráty silnic

Jednou ze změn oproti původnímu návrhu je návrat dvoubodového přestupku. Nově tedy nová úprava bodového systému obsahuje tři sazby: 2, 4 a 6 podle závažnosti přestupku. I tak jde o výraznější zjednodušení oproti stávajícím pěti sazbám. Po vypořádání připomínek tak zůstaly například dva body u překročení rychlosti o více než 10 km/h a méně než 20 km/h v obci a méně než 30 km/h mimo obec.

U bagatelních prohřešků jako je špatné parkování, porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do 10 km/h se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2 000 Kč na 1 500 Kč a body se nezapisují. V těchto případech může policie vyřešit na místě přestupek také domluvou. Naopak u nejzávažnějších přestupků může nově řidič přijít o řidičské oprávnění až na tři roky. Dosud byla nejdelší doba zákazu řízení dva roky. V rámci připomínek se též do návrhu přidala povinnost řidiče nosit reflexní vestu při vystoupení z auta do vozovky v případě nouzového stání i v obci, nově je v silničním zákoně také výslovně zakázáno parkovat na chodníku. Upouští se také od možnosti policie odebrat na místě řidičský průkaz osobě, která se nepodrobila povinné lékařské prohlídce. 

Jedna z nevypořádaných připomínek je návrh na přesunutí agendy přestupků z Magistrátu hl. m. Prahy na jednotlivé městské části. „Vzhledem k zahlcení Magistrátu hl. m. Prahy a zejména Ministerstva dopravy jako odvolacího orgánu dochází často k tomu, že přestupky nejsou v zákonem stanovené lhůtě projednány a pachatelé tedy nejsou potrestáni. Přesunutím této agendy a s ní související agendy rozhodování o zadržení řidičského průkazu by mělo dojít k důslednějšímu postihu pachatelů přestupků podle zákona o silničním provozu,“ vysvětluje návrh Ministerstvo dopravy ve své důvodové zprávě.

Změny bodového systému mají platit od roku 2022

Cílem navrhovaných změn je postihovat řidiče, kteří dělají přestupky vědomě a ohrožují většinu slušných účastníků silničního provozu. Zároveň má novela po více než 13 letech fungování zjednodušit rozdělení bodovaných přestupků či zavést pevné blokové pokuty u vybraných přestupků. Hranice pro odebrání řidičského průkazu zůstává na 12 bodech, návrh ovšem počítá se snížením na 6bodovou hranici u začínajících řidičů po dobu dvou let.

„Od roku 2017 se nedaří snižovat počet smrtelných obětí, ročně umře v České republice při dopravních nehodách přes 500 lidí a více než 2000 je těžce zraněno. V poslední dekádě se nám nedaří dostat na úroveň alespoň průměru Evropské unie. S 58 usmrcenými na jeden milion obyvatel patřila ČR v loňském roce 18. příčka v evropské sedmadvacítce,“ říká vedoucí BESIP Tomáš Neřold. V roce 2017 zemřelo na českých silnicích 502 lidí, v roce 2018 to bylo 565 osob a v loňském roce 547. Podle Neřolda v posledních dvou letech jen ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti dosáhly 80 miliard korun.

Zákon o silničním provozu nebyl u drtivé většiny přestupků, pokud jde o výši finanční sankce a výměru správních trestů, zásadně novelizován od roku 2007. Ministerstvo dopravy na změně bodového systému pracuje již od roku 2015. K připomínkování ministerstvo také vyzvalo veřejnost, která k návrhu zaslala stovky připomínek, řadu z nich se podařilo do výsledné novely promítnout. Stejně tak proběhl opakovaně odborný workshop vysvětlující chystané návrhy.

Po projednání návrhu na Legislativní radě vlády půjde novela zákona na projednání ve vládě. Pokud se změnami budou členové vládního kabinetu souhlasit, následně jej projednají obě komory Parlamentu. Novela zákona počítá se svou účinností k 1. lednu 2022.

Více informací k návrhu naleznete na webu Ministerstva dopravy.

______________________________________________________________________

 

Nová D1: Na bezpečnost provozu dohlíží první úsekové měření rychlosti v letošním roce

3. dubna 2020

Dodržování osmdesátikilometrové rychlosti začne od pondělí hlídat první sada detekčních kamer na modernizované D1. Šestikilometrový úsek u Velkého Meziříčí bude sbírat data pro policii, která následně spáchané přestupky pošle na příslušnou obec s rozšířenou působností. Dopravně-bezpečnostní akce má za cíl i letos v zúžených úsecích zklidnit dopravu a zároveň chránit dělníky na stavbě.

Ohleduplní řidiči pravidla dodržují, jedou povolenou rychlostí, zbytečně nepředjíždějí a omezením projedou bez problémů. Vedle toho je tu však malá skupinka bezohledných, která pravidla vědomě nedodržuje a riskuje život svůj i všech okolo. Toto zhruba procento tzv. „pirátů silnic“, kteří způsobují tragické nehody a dopravní komplikace, je potřeba ve spolupráci s policií a příslušnou obcí řešící přestupky umravňovat.

Kromě měřeného úseku č. 19 u Velkého Meziříčí budou postupně spouštěny další úsekové radary mezi Mirošovicemi (EXIT 21) a Hvězdonicemi (EXIT 29) mezi na modernizovaném úseku č. 2 nebo také na úseku č. 16 mezi Velkým Beranovem (EXIT 119) a Měřínem (EXIT 104). V plánu je také postupné osazení detekčních kamer na úseku č. 7 Soutice (EXIT 53) – Loket (EXIT 66) nebo na úsecích 11 a 12 mezi Koberovicemi (EXIT 81) a Větrným Jeníkovem (EXIT 104).

„Nejčastější příčinou nehod v omezených úsecích je nezvládnutí rychlé jízdy, náraz do dočasných svodidel, čímž se může na hodiny zastavit provoz na daném úseku. V tomto ohledu je policie s úsekovým měřením rychlosti spokojená, protože dokáže v provozu zachytit velké množství těchto případů,“ říká ředitel dopravní policie Jiří Zlý. V uplynulých letech se počet přestupků jízdy nepřiměřenou rychlostí pohyboval kolem jednoho procenta ze všech, kteří daným úsekem projeli.

„Studie chování řidičů v uzavírkách na D1 ukázala, že se zahájením úsekového měření došlo k poklesu průměrné rychlosti o 5 km/h. Méně řidičů také překračovalo nejvyšší dovolenou rychlost. Díky tomu se snižuje riziko vzniku nehod, ale také je průjezd dopravním omezením plynulejší. Pokud se vozidla pohybují podobnou rychlostí a nedochází k náhlému zrychlování a brždění, zvyšuje se propustnost dálnice o 20 až 30 procent,“ uvádí vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold.

Modernizace úseku D1 z Prahy do Brna se blíží do finále v roce 2021. Celkem se bude letos pracovat až na 71 kilometrech dálnice mezi Mirošovicemi a Kývalkou, tedy na všech 7 zbývajících modernizovaných úsecích. Letos se otevře do provozu dalších 37 km (4 úseky) nové D1, celkem tak už bude hotovo 127 kilometrů, což je skoro 80 procent D1 mezi Prahou a Brnem. Zbývat bude posledních 34 km v příštím roce.

Aktuální informace o zahajované modernizaci D1 jsou na www.facebook.com/dalniceD1/ nebo na www.novaD1.cz, přehled velkých oprav a omezení pak na www.dopravniinfo.cz nebo na bezplatné asistenční lince ŘSD 800 280 281. Přehled právě realizovaných dálničních staveb lze najít na www.mdcr.cz/mapa.

BESIP ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic připravil seriál naučných videí, jak správně dopravním omezením projet. Všechny díly můžete shlédnout na Facebook profilu Ministerstva dopravy nebo na YouTube kanálu BESIP.

______________________________________________________________________

 

Od soboty platí mimořádná opatření v mezinárodní dopravě

12. března 2020

Od soboty mohou lidé cestovat za hranice pouze osobními automobily, přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastavuje. Nová opatření se dotknou i mezinárodní osobní letecké dopravy. 

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu zakázala na návrh ministra dopravy Karla Havlíčka všem dopravcům v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě přepravu cestujících přes hranici České republiky. Umožněn je návrat Čechů zpátky do země nebo cizincům se naopak umožňuje opustit Českou republiku.

Zákaz přepravy na silnicích se týká osobní linkové a příležitostné dopravy zajišťované vozidly nad 9 osob, u drážní a vodní dopravy se týká všech mezinárodních vlaků nebo lodí v osobní dopravě.

Vláda také zakázala využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha (Praha/Ruzyně, LKPR).

Vláda umožňuje návrat občanům do České republiky

V rámci krizového opatření vláda umožňuje návrat vozidel nad 9 osob občanům České republiky, kteří míří zpět do České republiky. Obdobně se cizincům umožní opuštění území České republiky.

Dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR je umožněno dopravit prázdné autobusy bez cestujících do nebo mimo území republiky.

Stejně tak je vládou umožněno dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v ČR, jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR dopravit prázdné soupravy bez cestujících do nebo mimo území ČR.

Dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se sídlem v České republice se stejně jako dopravcům se sídlem mimo Českou republiku umožňuje dopravit prázdná plavidla bez cestujících do nebo mimo území České republiky.

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až d) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

 

Vláda

I. zakazuje 

 1. Všem dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.
 2. Všem dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.
 3. Všem dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě s účinností od 14. března od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.
 4. Všem dopravcům s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha (Praha/Ruzyně, LKPR);

II. umožňuje

 1. V mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob občanům České republiky a cizincům pobývajícím s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, kteří se vrací do České republiky, návrat do České republiky.
 2. V mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob cizincům opuštění území České republiky.
 3. Dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě se sídlem v ČR, jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR dopravit prázdné autobusy bez cestujících do/mimo území ČR.
 4. Dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR dopravit prázdné soupravy bez cestujících do/mimo území ČR.
 5. Dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se sídlem v České republice, jakož i dopravcům se sídlem mimo Českou republiku dopravit prázdná plavidla bez cestujících do/mimo území České republiky.

III. stanovuje

 1. Že výjimku z tohoto mimořádného opatření může udělit ministr dopravy

______________________________________________________________________

 

Ministerstvo dopravy vyzvalo k podání nabídek na dostavbu a provozování dálnice D4 formou PPP projektu

3. března 2020

 

Ministerstvo dopravy vyzvalo tři účastníky soutěžního dialogu k podání nabídek na projekt stavby a provozu 32 kilometrů písecké dálnice D4 v režimu tzv. PPP, tedy spojení soukromého a veřejného sektoru, Public-Private Partnership. Navazuje tak na čtyři kola soutěžního dialogu, která se uskutečnila mezi dubnem 2019 a lednem 2020.  Dostavba dálnice má začít na přelomu letošního a příštího roku, předpokládá se, že bude zprovozněná do konce roku 2023.

„Jedná se v podstatě o dálnici na operativní leasing, kdy stát je vlastníkem dálnice, ale platit začne až v okamžiku zahájení provozu na hotové dálnici a platit bude jen tehdy, budou-li poskytovány bezvadné služby. Stejně jako pro dostavbu písecké D4 uvažujeme o využití PPP projektů i u dostavby středočeské D3 nebo dálnice D35 jako alternativní severní trasy spojující Čechy s Moravou a Slezskem,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Předložení nabídek očekává Ministerstvo dopravy do konce května 2020 a následně bude mimo samotné hodnocení probíhat i schvalování vládou a Poslaneckou sněmovnou. Uzavření koncesionářské smlouvy lze předpokládat na podzim roku 2020 tak, aby bylo možné zahájení přípravných prací na přelomu letošního a příštího roku. 

Probíhajícího zadávacího řízení se účastní firmy, které představují celosvětovou špičku v oboru výstavby a provozování dálnic i dalších infrastrukturních projektů. Konkrétně jde o konsorcia DIVIa (společnosti Vinci, Meridiam a Eurovia), Via4 – jižní spojení (společnosti Porr, OHL, EGIS a Macquarie), a HO-ST – South Bohemia Link (společnosti Hochtief a Strabag).

„Tito účastníci splnili kvalifikaci v rámci prvního kola, kterého se mohl účastnit neomezený okruh potenciálních dodavatelů, a následně se účastnili všech jednání v rámci soutěžního dialogu, celkem se do kvalifikačního kola původně přihlásilo sedm uchazečů,“ dodává koordinátor projektu Martin Janeček z Ministerstva dopravy.

V rámci PPP projektu D4 se nejedná jen o dostavbu dálnice D4 v celé délce chybějících 32 km (včetně souvisejících objektů po trase), ale také o její financování ze zdrojů soukromého investora a o řádný provoz i údržbu dálnice po celou dobu trvání koncesionářské smlouvy. Koncesionář tedy ponese po dobu 28 let riziko návratnosti vlastních vložených finančních prostředků. 

Z hlediska uživatelů bude dálnice zpoplatněna shodně jako jiné pozemní komunikace v ČR. Příjem těchto poplatků bude příjmem SFDI a nebude jakkoliv provázán s úhradou koncesionáři, který je placen výhradně na základě principu dodržování kvality služeb. 

Stát začne platit za dálnici až po jejím otevření

Platby koncesionáři stát určí podle dosažené kvality provozování dálnice D4 a plnění dalších povinností. „Koncesionář tedy bude finančně sankcionován např. za každou uzavírku, která vznikne v důsledku nedodržení jeho povinností, sankce budou navíc zvýšené v případě uzavírek v dopravních špičkách,“ vysvětluje Janeček.

Nabídková cena tedy v sobě bude zahrnovat nejen náklady na výstavbu dálnice a souvisejících objektů a technologií, ale i náklady na řádný provoz či riziko těchto srážek. Stát bude po celou dobu trvání koncesionářské smlouvy vlastníkem dálnice, platit ovšem začne po otevření hotové dálnice a pouze v případě bezchybných služeb. 

Jako příklad lze podle Janečka uvést požadavky na dodržení příčné a podélné nerovnosti (dálnice bez „hupů“ a vyjetých kolejí), kdy v případě jejich nedodržení v kterémkoliv půlkilometrovém úseku bude celý tento úsek považovaný za nedostupný a platba se za něj nebude vyplácet vůbec.

„V této souvislosti lze předpokládat, že dojde i ke kompletní obnově povrchu dálnice v její jižní provozované části a k doplnění bezpečnostních zálivů pro možnost bezpečnějšího odstavení porouchaných vozidel,“ vysvětluje koordinátor projektu. Zodpovědnost za realizaci projektu z větší části přebírá koncesionář, je to však stále stát, kdo je faktickým vlastníkem celé dálnice již od okamžiku jejího budování až po ukončení koncesionářské smlouvy.

Riziko dostavby i kvality dálnice ponese koncesionář

Z hlediska smysluplnosti údržby komunikace pak stát k nedostavěným 32 km svěří koncesionáři do provozu a údržby ještě 16 km bezprostředně přiléhajících čtyřpruhových komunikací. Koncesionář tak bude odpovídat za řádný provoz celkem 48 km čtyřpruhové komunikace D4 a I/20 od MÚK Skalka u Příbrami po MÚK Krašovice na silnici I/20 před Pískem.

Koncesionář bude těchto 48 km udržovat ze střediska správy a údržby dálnice, které sám nejprve vyprojektuje a postaví, včetně nového střediska pro oddělení dálniční policie. Ve srovnání s jinými dálničními projekty v České republice budou koncesionáři umožněny změny vedoucí k optimálním celoživotním nákladům na provoz a údržbu dálnice (tj. snaha o minimalizaci oprav a s nimi souvisejících uzavírek).

Celý projekt bude také nad rámec existujících projektů vybaven pokročilým systémem dálniční technologie, která umožní bezpečný provoz a řízení dopravy a státu umožní kontrolovat plnění povinností ze strany koncesionáře.

 

______________________________________________________________________

 

Ministr Havlíček seznámil vládu s novým návrhem systému elektronických dálničních známek

2. března 2020

 

Nový postup při řešení informačního systému elektronických dálničních známek (IS EDAZ) je jednodušší a  hlavně levnější, než předchozí koncepce. Cena za vybudování, provoz a případný rozvoj informačního systému po následující čtyři roky bude 128 milionů Kč, což je podstatně méně než původně předpokládaných 401 milionů. Současnou koncepci připravilo Ministerstvo dopravy ve spolupráci s vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci Vladimírem Dzurillou, státním podnikem CENDIS a Státním fondem dopravní infrastruktury.  

„CENDIS v postavení systémového integrátora je pro mě zárukou rychlého a maximálně úsporného řešení systému elektronické dálniční známky. Návrh nového postupu již schválila pracovní skupina pro transparentní veřejné zakázky, odbor hlavního architekta eGovernmentu a poté, co o něm byla dnes informována vláda, začneme ihned s jeho realizací,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček.

Nové řešení počítá s tím, že státní podnik CENDIS převezme roli systémového integrátora projektu a zkombinuje vlastní řešení a veřejné zakázky, některé komponenty systému vyvine sám, velkou část bude soutěžit ve veřejných zakázkách. U některých služeb využije již hotová řešení z jiných projektů a také výsledky práce programátorů v rámci tzv. hackathonu, pokud to bude možné.  

„Naším hlavním úkolem je, aby všechny součásti systému spolu tvořily jeden funkční celek“, upozornil Jan Paroubek, pověřený řízením CENDIS a dodal: „Náklady šly dolů také díky souběhu s jinými projekty, možnosti využít techniku v majetku státu po předchozím mýtném systému, nebo například tím, že služby Call centra sdílíme pro více projektů. Podobně využijeme provozní a technický personál pro více činností. Již dříve vysoutěženou infrastrukturu můžeme podle potřeby navyšovat a hradíme pouze její skutečné využití.“

V systému se oproti původnímu návrhu objevily ještě některé novinky. „Systém napojíme i na Portál občana a portál BusinessInfo.cz,“ řekl vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. „SFDI připravuje řešení pro distribuci elektronických dálničních známek. Chceme prodej mnohem více otevřít i pro komerční e-shopy,“ doplnil Dzurilla.

Kromě samotného informačního systému EDAZ je součástí řešení také kontrola úhrady poplatků. Jedná se o vybudování sítě kontrolních bodů a také zajištění mobilních zařízení pro použití ve vozidlech Policie ČR a Celní správy. Náklady na vybudování kontroly budou ve výši 32 mil. Kč a jejich provoz na další 4 roky bude stát necelých 106 mil. Kč. Kontrolní síť tohoto systému je možné plnohodnotně využít také pro výkon tzv. supervizora mýtného systému, čím rezort dopravy ušetří dalších 170 mil. Kč. Celková úspora za nové řešení elektronické dálniční známky a mýtného auditu může dosáhnout až bezmála půl miliardy korun.

 

Kontakt pro média:
Martin Opatrný
Tiskový mluvčí, CENDIS
Tel.: +420 602 252 405
E-mail: press@cendis.cz

______________________________________________________________________

 

Konference Dopravní infrastruktura 2020

26. února 2020

 

Vážené dámy, vážení pánové,
přijeďte na 15. konferenci Dopravní infrastruktura do Zámeckého pivovaru Litomyšl. Konference se koná  ve středu 20.5.2020 a ve čtvrtek 21.5.2020. Vyslechnete zde 55 přednášek v sedmi programových blocích a moderovaný diskusní panel.

Online registrace delegátů i vystavovatelů byla právě spuštěna. Podrobnosti najdete na www.kdi.cz.

______________________________________________________________________

 

SFDI podepsal smlouvu s dodavatelem e-shopu elektronické dálniční známky

14. ledna 2020

 

Státní fond dopravní infrastruktury podepsal smlouvu s vybraným dodavatelem systému evidence vozidel v rámci projektu elektronické dálniční známky. Ta začne v České republice platit od ledna příštího roku. Vybrána byla společnost Asseco Central Europe, a.s. Zároveň běží lhůta pro podání námitek v soutěži na zajištění provozu prodejních míst elektronických dálničních známek.

„Společnost Asseco Central Europe, a.s. pro nás zajistí komplexní systém elektronické dálniční známky. Díky němu uživatelé pohodlně prostřednictvím počítače či chytrého mobilního telefonu provedou úhradu, případně ověří, že mají platnou elektronickou dálniční známku. Mezi další služby, které bude vybraný dodavatel zajišťovat, patří také podpora v podobě call centra pro pomoc zákazníkům při nákupu v e-shopu nebo mobilní aplikaci,“ říká ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, Zbyněk Hořelica.

Společnost Asseco Central Europe, a. s., zajistí dodávku systému elektronické dálniční známky a jeho následný čtyřletý provoz, který začne spuštěním systému od 1. ledna 2021. Fakticky to znamená spolupráci s dodavatelem na období příštích pěti let. Hodnota této zakázky za celé období nepřesáhne 401 mil. Kč bez DPH. 

Dodavatel sítě prodejních míst pro elektronické dálniční známky

Dodavatel, který bude zajišťovat prodej elektronických dálničních známek prostřednictvím sítě prodejních míst, byl vybrán na základě nejvýhodnější cenové nabídky. V tuto chvíli běží 15denní lhůta pro podání námitek, poté bude uzavřena smlouva s vybraným uchazečem.

______________________________________________________________________

 

Vývojáři dopravních aplikací získají kvalitní data pro svoji práci

13. prosince 2019

 

Více jak 150 tisíc vozidel na českých silnicích se podílí na fungování nového systému pro získávání aktuálních garantovaných informací o stupních hustoty provozu v ČR. Získané informace ze zcela nového zdroje mohou zdarma využít např. dopravní inženýři a vývojáři aplikací usnadňujících dopravu, navigaci, správu vozových parků firem či zákaznický servis. Jedinečný projekt Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se rozběhl v testovacím provozu a probíhá jeho kalibrace.

„Lidé se díky využití těchto informací ve svých aplikacích například dozví jak je plynulá doprava na modernizované D1 či o délce kolony a době zpoždění v ní nebo na hlavních průjezdech měst,“ představuje tuto unikátní službu veřejnosti ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Pětiletý projekt  je založen na pořízení, zpracování, využití a zpřístupnění plošného zdroje dopravních informací z plovoucích vozidel (tzv. FCD, Floating Car Data). Anonymizované informace ve strojově čitelném formátu jsou pravidelně aktualizovány a publikovány v minutových intervalech, lze je bezplatně získávat prostřednictvím Národního dopravního informačního centra (NDIC) ŘSD. 

Cílem je využít informace ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy i jejímu kvalitnějšímu organizování a ovlivňování, neboť je lze využít pro řízení silničního provozu či ovlivňování toku vozidel. Konkrétně jde o použití při hodnocení bezpečnosti pozemních komunikací či dopadu uzavírek, pro výpočet ekonomických ztrát z kolon, analýzy chování účastníků provozu při různých dopravních opatřeních vč. analýzy dopadu na životní prostředí či sledování dopadu nových staveb a dopravních řešení (např. vybudování nového obchvatu) apod.

Přístup k již zpracovaným datům je nyní možný za rovných podmínek pro všechny odběratele ve veřejném i soukromém sektoru, např. města, kraje, ŘSD, Ministerstvo dopravy, složky integrovaného záchranného systému, akademickou obec, soukromé poskytovatele služeb, výrobce vozidel, ICT průmysl a rozvíjející se sektor sdílené ekonomiky, projekty jako je WAZE či Google Maps. Projekt tak nabízí prostor i pro rozvoj spolupráce s komerčními subjekty. 

Využití v podobě vizualizace on-line rychlosti dopravního proudu je rovněž dostupná na webovém portále nove.dopravniinfo.cz. Prezentace dat na portále se postupně vylepšuje o nové funkcionality, jako je výpočet zdržení na definovaném úseku, výpočet dojezdové doby, atp. 

NDIC samotné získalo zcela nový spolehlivý a garantovaný zdroj dopravních informací, který umožňuje v reálném čase sledovat stav dopravního proudu na všech dopravně významných  komunikacích. Může také sledovat dopad událostí, jako jsou například nehody, uzavírky, modernizace dálnice na plynulost dopravy a rychle vyhledávat a identifikovat problémová místa s výrazným snížením rychlosti. 

„Věříme, že díky využívání plovoucích aut dojde ke zrychlení a zpřesnění informace putující směrem k veřejnosti ale i dopravním systémům ŘSD či odběratelům na datovém rozhraní,“ říká Radek Mátl, ředitel ŘSD. 

Systémem jsou pokryty dálnice, silnice I. a II. třídy, vybrané úseky silnic III. třídy a hlavní průjezdní tahy velkých měst, celkem téměř 30 tisíc úseků. Vývojáři a následně i koncoví uživatelé dopravních informací získávají oproti komunitním systémům větší množství informací, které jsou autorizované, například o uzavírkách nebo nehodách. Spojením všech těchto informací, tak lze znát nejenom následek, ale i příčinu vzniklé situace. Systém je zcela pod kontrolou státu (data i algoritmus), ten  tak může datové výstupy garantovat.

„Projekt se nyní nachází ve fázi takzvané kalibrace. Cílem je nastavit systém tak, aby jeho výstupy odpovídaly realitě jak ve městech, tak i mimo ně. Tohoto plánujeme mimo jiné dosáhnout také zapojením odborné veřejnosti do diskuse na půdě Fóra uživatelů pro dynamické dopravní informace s účastí Fakulty dopravní ČVUT,“ říká garant projektu Filip Týc z ŘSD. 

Praktické využití informací z plovoucích aut

 1. Organizace dopravy jednotlivce z místa A do místa B; plánovač pro weby nabízející ubytování; pro poskytovatele flotilových řešení. Základna, na které lze postavit business – služba veřejnosti. 
 2. Mimo dat poskytující obraz dopravy v reálném čase je tu i možnost pracovat s historickými daty, což je nesmírně důležitý zdroj dat pro dopravní inženýry a pro různé analýzy dopravních toků, vyhodnocování a plánování. 
 3. S ohledem na fakt, že plovoucí vozidla generují vysoké objemy dat, hovoříme o tzv. „big datech“ v dopravě. Příkladem využití big dat v dopravě je možnost předvídat / modelovat vývoj dopravy v horizontu desítek minut dopředu. Toto umožní především efektivněji řídit dopravu na již úrovni širšího okolí velkých aglomerací například Praha, Brno, Plzeň, Ostrava. 

Zprovozněním systému NDIC naplňuje strategický cíl Akčního plánu inteligentních dopravních systémů v ČR zpracovaného Ministerstvem dopravy a schváleného vládou ČR. 

Spolufinancování projektu „Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravního proudu“ bylo realizováno z Operačního programu Doprava 2014-2020 v rámci Specifického cíle 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu.

 

______________________________________________________________________

 

Poslední papírové dálniční známky jsou v prodeji, nově budou od poplatku osvobozena ekologická auta

10. prosince 2019

 

V neděli 1. prosince byl zahájen prodej ročních dálničních kupónů pro rok 2020, které mají naposledy podobu tištěných známek. Od 1. 1. 2021 je nahradí systém elektronické dálniční známky, kterou bude možné si pořídit přes e-shop. Nově za dálniční kupon nebudou muset od 1. 1. 2020 platit auta na elektrickou energii nebo vodík a některé hybridní vozy. Ani pro rok 2020 se cena dálničního kuponu nemění.

Kupóny s dobou platnosti na jeden měsíc nebo deset dnů bude možné zakoupit opět nejpozději 1. ledna 2020. Ceny kupónů pro rok 2020 zůstávají stejné jako u kupónů letošního roku. Roční kupón pro rok 2020 má platnost od 1. prosince 2019 do 31. ledna 2021 a jeho cena je 1 500,- Kč. Cena měsíčního kupónu činí 440,- Kč a cena desetidenního kupónu je 310,- Kč.

Novinkou od 1. ledna 2020 je, že osvobozena od dálničního poplatku budou vozidla s pohonem na elektrickou energii, vodík nebo v kombinaci s jiným palivem (pokud hodnota CO2 nepřekročí 50 g/km). To umožnila novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

„Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let doporučujeme motoristům ve vlastním zájmu neodkládat nákup ročních dálničních kupónů na poslední lednové dny, kdy je největší poptávka po těchto známkách, a zakoupit si roční dálniční kupón pro rok 2020 co nejdříve,“ řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík. Motoristé se tak vyhnou případnému riziku, že při hromadných nákupech dálničních známek na poslední chvíli mohou být na některých prodejních místech dálniční kupóny přechodně vyprodány.

Přípravy na zavedení elektronické dálniční známky jsou přitom v plném proudu. Ta začne v České republice platit od 1. 1. 2021. Státní fond dopravní infrastruktury, který má přípravy za rezort dopravy na starosti, už začátkem listopadu vyhlásil soutěž na dodavatele, který zajistí výběr časového poplatku na obchodních místech a provoz těchto míst.

„Nový systém elektronických dálničních známek přinese řidičům vyšší komfort. Známku si pořídí kdykoliv v e-shopu, mobilní aplikaci nebo také v síti obchodních míst. Pro stát znamená elektronická dálniční známka roční úsporu až 100 milionů Kč za tisk, distribuci či znehodnocení známek. Řidičům navíc odpadne nepohodlné lepení a strhávání papírové dálniční známky z čelního skla auta. “ řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík. Ministerstvo dopravy plánuje, že prodej nových elektronických dálničních známek začne v průběhu prosince 2020.

 

______________________________________________________________________

 

Modernizované úseky D1 jsou bez omezení, v neděli zmizí dočasná svodidla také na mostě u Hvězdonic 

27. listopadu 2019

  

Modernizované úseky brněnské D1 jsou opět plně průjezdné. Poslední dopravní omezení mezi 190. a 194. kilometrem silničáři odstranili na začátku tohoto týdne. S dočasnými svodidly musí řidiči počítat už jen na mostě u Hvězdonic na 27. kilometru dálnice, k jejich demontáži dojde nejpozději v neděli 1. prosince. 

Práce na modernizaci brněnské dálnice budou pokračovat opět na jaře. Opravovat se bude šest úseků, silničáři zároveň zahájí práce na posledním úseku Devět křížů - Ostrovačice. Celkem tedy bude v modernizaci sedm úseků v délce 71 kilometrů“, říká ministr dopravy Vladimír Kremlík.

V současné době je zprovozněno 90 kilometrů modernizované D1. V průběhu příštího roku se řidičům otevřou další tři zmodernizované úseky. Bude se jednat o úsek 7 Soutice - Loket, úsek 12 Humpolec – Větrný Jeníkov a úsek 19 V. Meziříčí západ – V. Meziříčí východ. Aktuální informace o modernizaci D1 jsou k dispozici na www.novaD1.cz

Momentálně je v realizaci 260,3 km staveb. Z toho je dálnic 138,1 km a modernizace D1 činí 60,7 km. Silnic I. třídy se staví 61,5 km. Do konce roku budou zprovozněny dva úseky dálniční sítě – D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou v délce 14,3 km a dálnice D3 v úseku Ševětín - Borek v délce 10,7 km. V příštím roce se zprovozní 21,3 km dálnic, z toho nejdelší úsek bude mít dálnice D48 mezi Rybím a Rychalticemi v délce 11,5 km a budou dokončeny tři úseky modernizace D1 v délce 29,5 km. Podrobnosti k jednotlivým stavbám najdete v naší interaktivní mapě. 

 

______________________________________________________________________

 

INFORMACE O JEDNÁNÍ  VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ  DOPRAVY  V ČESKÉ REPUBLICE

26. listopadu 2019

 

Na základě řádného oznámení se dne 26.listopadu 2019  uskutečnilo jednání Valné hromady  Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR. Valná hromada projednala  jak zhodnocení činnosti , tak výsledky hospodaření  za uplynulé období, které schválila i Dozorčí rada Společnosti. Volebním aktem došlo ke zvolení jak nového Představenstva , tak nové Dozorčí rady.

Zvolené Představenstvo (abecedně) :  Braha Pavel, Burian Jiří Ing., Čihák Pavel Ing., Hájek Libor Ing., Kačena Bořivoj Ing., Laušman Petr Ing., Neuwirth Josef Ing.,  Nouza Jiří Ing., Schling Jaromír Ing.

Zvolená Dozorčí rada (abecedně) :  Jenčíková Jarmila Ing, Oberfalzer Jiří, Tříška Jan Ing.

Valná hromada kladně projednala Plán  práce Společnosti pro léta 2019 - 2021 Závěrem jednání proběhla volba  předsedy představenstva, volba 1. a 2. místopředsedy a tajemníka s tímto výsledkem :

Předseda představenstva pan Ing. Bořivoj Kačena

1. místopředseda představenstva pan Ing. Jaromír Schling

2. místopředseda představenstva  pan Ing. Pavel Čihák

Tajemník pan Pavel Braha 

Rovněž tak proběhla i volba předsedy a místopředsedy Dozorčí rady s tímto výsledkem:

předseda Dozorčí rady pan Jiří Oberfalzer

Místopředsedkyně Dozorčí rady paní Ing. Jarmila Jenčíková


Valná hromada jednomyslně přijala usnesení, které vychází z přijatého plánu práce do roku 2021 včetně plnění dlouhodobých cílů Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v České republice 

 

______________________________________________________________________

 

ŘSD převzalo nový mýtný systém, již příští rok díky němu získá stát z mýtného o 2,5 miliardy korun více

25. listopadu 2019

 

Společnost CzechToll předala k 22. listopadu 2019 do majetku státu nový systém elektronického mýtného. Společnost zároveň splnila všechny podmínky, aby byl nový mýtný systém k 1. prosinci 2019 spuštěn. Výnosy z výběru mýtného se po odečtení nákladů na provoz systému zvýší v roce 2020 podle odhadů nového provozovatele o 2,5 miliardy korun: 900 milionů korun představují provozní úspory, 1,6 miliardy korun by měl provozovatel vybrat na mýtném na nově zpoplatněných 860 kilometrech silnic I. třídy.

„Díky rozsáhlým provozním úsporám získává Česká republika jeden z nejefektivnějších mýtných systémů na světě, jehož nákladovost se bude pohybovat kolem pěti procent z vybraného mýtného. Provozní náklady starého mikrovlnného systému byly těsně pod hranicí patnácti procent,“ uvedl Václav Nestrašil, ředitel úseku provozovatele elektronického mýta Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Celkové náklady na vybudování nového satelitního mýtného systému dosáhly 2,3 mld. Kč včetně DPH. Podle smluvních podmínek uhradí ŘSD ČR tuto částku postupně ve splátkách v průběhu příštích tří let. 

Investice do vybudování nového mýtného systému se českému státu vrátí na provozních úsporách a zvýšeném výběru mýtného na silnicích I. tříd ještě během roku 2020.

Součástí dodávky nového systému elektronického mýtného je mimo jiné 600 tisíc palubních jednotek pro satelitní sledování vozidel, 60 kontrolních bran (49 bran existujících bran z původního systému osazených novou technologií a 11 nově vybudovaných kontrolních bran na silnicích I. třídy), 40 hlídkových vozidel pro mobilní kontrolu výběru mýtného, centrální systém kontroly úhrady mýtného, kompletní technické vybavení více než 200 obchodních míst, dvě rozsáhlá datová centra – jedno hlavní a jedno záložní, dohledová pracoviště pro pracovníky ŘSD ČR, nový zákaznický portál a samoobsluhu včetně mobilní aplikace pro úhradu mýtného, další podstatné komponenty a kompletní softwarové propojení všech těchto komponent, které tvoří ucelený a funkční systém elektronického mýtného.

 

______________________________________________________________________

 

Během listopadu a prosince skončí desetiletá platnost řidičského průkazu ještě 144 tisícům motoristů

 

V prvních deseti měsících letošního roku si o výměnu končícího řidičského průkazu požádalo téměř 290 tisíc řidičů, kterých se povinná výměna týkala. Pro nový doklad si tak přišlo 67 % řidičů z celkových 433 tisíc. Řidičů, kterým letos průkaz propadl, a dosud si jej nevyměnili, je celkem 102 303

Výměnu řidičského průkazu je možné provést zdarma na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností, a to již tři měsíce před skončením  platnosti dokladu. Seznam všech úřadů je k dispozici v interaktivní mapě Ministerstva dopravy. K výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Při podání žádosti již žadatel nepředkládá papírovou fotografii, úředníci pořídí digitální na místě. Pokud řidič požádá o vydání dokladu do 5 dnů, bude ho výměna stát 700 korun.

V případě, že lidé usednou za volant s propadlým řidičským průkazem, riskují pokutu na místě do 2 tisíc korun, v případě správního řízení až 2 500 korun.

>Mezi nejvytíženější kraje patří Hlavní město Praha, Středočeský a Jihomoravský kraj. O konci platnosti dokladu se můžou řidiči nechat informovat prostřednictvím Portálu občana.

 

______________________________________________________________________

Připravme se na zimní provoz

Praha, 30. října 2019

 

Dle §40a zákona 361/2000 Sb. mají řidiči povinnost použít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, pokud:

Je mezi 1. listopadem a 31. březnem

a zároveň

na pozemní komunikaci se nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

 

Řidiči musí dále počítat i se značkou „Zimní výbava“. Obce mají možnost dopravní značku umístit na svém území. Tam, kde dopravní značka „Zimní výbava“ bude umístěna, musí mít vozidlo zimní pneumatiky za všech okolností.

 

 

Pokud klesne teplota pod 7 °C, ztrácejí letní pneumatiky potřebnou pružnost a tím dochází k prodloužení brzdné dráhy, snížení přilnavosti a tím zhoršení bezpečnosti. Zimní pneumatika se kvůli odlišné stavbě i materiálu lépe přizpůsobuje nízkým teplotám.


 

 

Jak poznat zimní pneumatiku
Dle české legislativy stačí mít pneu s označením M+S, M.S. M/S nebo MS. Pokud si ale chcete být jisti, že vaše pneumatika zvládne dobře jízdu za všech zimních podmínek, vyžadujte pneumatiku s alpským symbolem – tedy sněhovou vločkou uvnitř trojité hory.
 
 
Zákon požaduje minimální hloubku dezénu u osobních vozidel 4 mm, u nákladních 6 mm. Obecným doporučením je pravidlo 4x4x4: tedy čtyři stejné zimní pneumatiky, maximálně čtyři roky staré, s hloubkou dezénu minimálně čtyři milimetry. Záleží ale na opotřebení konkrétní pneumatiky.  Pokud jde o trvanlivost, stará může být pneumatika například až 6 let, ale počítá se od doby vyjetí, ne dle DOT kódu. Důležité je kontrolovat vhodný rozměr dle technického průkazu, tlak v pneu, stav pneu a hloubku dezénu po celé šíři kontaktní plochy s vozovkou. 
 
Doporučené vybavení vozidla a ve vozidle v zimním období:
 • zimní pneumatiky se vzorkem hlubokým alespoň 4 mm;
 • celoobvodové řetězy "padnoucí" právě vašim pneumatikám;
 • chladicí kapalina nemrznoucí alespoň do -25 °C;
 • nemrznoucí kapalina v ostřikovačích;
 • zapalovací svíčky, které nemají za sebou více, než je doporučeno;
 • doplněný a plně dobitý akumulátor s čistými kontakty;
 • překontrolovaná elektrická instalace;
 • škrabka na led;
 • smetáček a lopata na sníh;
 • pomocné startovací kabely;
 • rozmrazovač na zámky (samozřejmě v kapse, ne zavřený uvnitř ve voze);
 • rozmrazovač na skla a stírače přimrzlé k oknu (nikdy je neodtrhávejte násilím);
 • gumové podlážky, které mohou posloužit i pro nouzový rozjezd;
 • gumová těsnění dveří a kapoty preventivně natřené například jelením lojem, glycerinovým nebo silikonovým olejem - půjdou pak snadněji otevírat.

Jízda v zimních podmínkách

Prioritou je vždy bezpečnost. Jízda klade vysoké nároky jak na vaše vozidlo, tak na vaše jízdní schopnosti.

Jezděte vždy jen na zimních pneumatikách. Mají lepší přilnavost, brzdné vlastnosti a jízdní stabilitu na povrchu pokrytém ledem, sněhem nebo sněhovou břečkou. Zaručíte lepší ovladatelnost a stabilitu vozidla.

Myslete na limity své i všech ostatních. Přizpůsobte svou rychlost daným jízdním podmínkám a udržujte bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi. Vyhýbejte se situacím, kdy je třeba na kluzkém povrchu prudce zabrzdit. Udržujte dostatečnou vzdálenost od ostatních vozidel odpovídající délce vaší brzdné dráhy. Vyhněte se prudkému brzdění a vysokým rychlostem, nedělejte trhavé pohyby, zrychlování by mělo být plynulé. Abyste snížili riziko smyku při jízdě do kopce, zařaďte vyšší rychlostní stupeň, než byste řadili při jízdě v suchém počasí. 

Před průjezdem zatáčkou, dokud máte rovnou trajektorii, zpomalte. Aby se vaše vozidlo v zatáčce nedostalo do smyku, a vy jste nad ním neztratili kontrolu, řiďte plynule, bez trhavých pohybů. Udržujte nízkou a konstantní rychlost.

Pokud přední kola ztratí přilnavost s vozovkou, kontrolu nad vozidlem opět získáte snížením rychlosti. Sundejte nohu z pedálu plynu. I při opatrné jízdě se může stát, že pneumatiky ztratí přilnavost. Smyk můžete na silnici dostat v jakékoliv situaci: při zrychlování, při brzdění nebo při průjezdu zatáčkou. Vyvarujte se prudkého sešlapování brzdového pedálu a rychlých pohybů volantem. 

 

Pár tipů:

Pokud se vám při rozjezdu protáčejí kola, zkuste se rozjet na druhý či třetí rychlostí stupeň. Spojku pouštějte zvolna a plyn přidávejte citlivě.

Když potřebujete předjet pomalejší nebo stojící vozidlo a mezi pruhy je namrzlý pás, přejíždějte jej bez plynu a s vyšlápnutou spojkou (u vozidel s manuální převodovkou).

Při jízdě do zasněženého kopce se snažte jet na co nejvyšší rychlostí stupeň, jaký motor ještě zvládne. Díky tomu se na kola přenáší méně točivého momentu a pak tolik neprokluzují. Pozor na zhasnutí motoru, pokud zastavíte, většinou uklouzaný kopec bez řetězů či pohonu 4x4 nevyjedete.

Při jízdě z kopce naopak využívejte brzdění motorem (podřazujte dříve) a občas jemným přibrzděním snižujte rychlost vozidla.

Na sněhu se vozidlo s odlišným typem pohonu chová jinak a je proto dobré si to na bezpečném místě důkladně vyzkoušet. Můžeme využít opuštěnou plochu, velké parkoviště bez aut apod., vždy však bude lepší absolvovat některou ze škol bezpečné jízdy.

Zimní pneu v zahraničí:

Francie 
Zimní pneumatiky jsou povinné dle klimatických podmínek bez určení období.
Pokuta 135 Eur.

Itálie 
Zimní pneumatiky jsou povinné dle klimatických podmínek v období od 1. listopadu do 15. dubna, ale v oblasti Val d´Aosta (území ohraničené Mount Blanc, Matterhorn, Alpi Graie) jsou povinné po celou dobu od 15. října do 15. dubna.
Pokuta 85 až 338 Eur.

Slovensko 
Zimní pneumatiky jsou povinné pro osobní vozidla dle klimatických podmínek, přesné datum tam není stanoveno.
Pokuta 60 Eur.

Rakousko 
Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna dle klimatických podmínek.
Pokuta v nezávažných případech 60 Eur, ale pokud zablokujete komunikaci až 5000 Eur.

Polsko 
Zimní pneumatiky jsou jen doporučené.

Německo 
Zimní pneumatiky jsou povinné dle klimatických podmínek.
Vozidlo musí být v zimním období připraveno na zimu, tedy musíte mít zimní směs v nádobce ostřikovačů. Alpský symbol platí jen pro nové pneumatiky v Německu (pro staré je přechodné období do 2024).
Pokuta 80 Eur.

 

Tomáš Neřold

vedoucí Samostatného oddělení BESIP

+420 225 131 526 | +420 602 632 176

tomas.nerold@mdcr.cz  www.ibesip.cz

______________________________________________________________________

P O Z V Á N K A 

na jednání Valné hromady Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v České republice, z. s., které se uskuteční dne 26. listopadu 2019 v zasedací místnosti F v 5. patře v prostorách  Svazu českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1 

 

14. října 2019

 

Představenstvo SPRSD na základě rozhodnutí ze dne 22. 11. 2018 svolává řádnou Valnou hromadu na den 26. listopadu 2019 od 15.00 hod. do prostor Svazu českých a moravských výrobních družstev s tímto programem:

1)      Uvítání a zahájení jednání

2)      Volba zapisovatele

3)      Zhodnocení činnosti za uplynulé období

4)      Zpráva o výsledku hospodaření za uplynulé období

5)      Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za uplynulé období

6)      Schválení volební komise pro volbu představenstva a dozorčí rady SPRSD
a pro schválení volebního řádu

7)      Volba členů představenstva a dozorčí rady SPRSD

8)      Projednání a schválení plánu práce na léta 2020 – 2022

9)      Přijetí usnesení z jednání a ukončení jednání.

Vzhledem ke skutečnosti, že při nedostatečném počtu přítomných pro jednání řádné Valné hromady by došlo ke zrušení tohoto jednání, bude na základě dokladovaného počtu přítomných ihned vyhlášeno konání náhradní Valné hromady týkající se skutečného počtu přítomných se stejným programem navrženým pro jednání řádné Valné hromady.

Předpokládaná doba trvání akce je od 15.00 do 17.30 hod

Vzhledem k důležitosti jednání prosím o laskavé sdělení o Vaší účasti prostřednictvím e-mailu: brahap@seznam.cz nejpozději do 20. listopadu 2019.

  

S pozdravem

Ing. Bořivoj Kačena
předseda představenstva SPRSD

______________________________________________________________________

TISKOVÁ ZPRÁVA

Podepsaný dodatek odblokoval pokračování dostavby dálnice D11

 

12. února 2019

 

Ředitelství silnic a dálnic podepsalo se sdružením firem pod vedením společnosti EUROVIA CS dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „D11 1106 HRADEC KRÁLOVÉ – SMIŘICE“.

Dodatek smlouvy obsahuje zejména ujednání ohledně dalšího postupu ve věci realizace stavby i poté, co zhotovitel i objednatel na konci ledna 2019 od smlouvy na stavbu patnáctikilometrového úseku dálnice odstoupily. 

Zhotovitel se v uvedeném dodatku zavazuje k dokončení stavby pokračování dálnice D11 dle původního termínu. Objednatel se zavazuje zaplatit nad rámec sjednané ceny částku, která mu částečně kompenzuje nárůst cen od doby, kdy byla stavba vysoutěžena, a to vždy v závislosti na skutečně realizovaných pracích. 

Nejedná se přitom o paušální částku, ale částečnou kompenzaci doby, po níž nebylo možné z důvodu pozdního vydání stavebních povolení stavět. V dodatku smlouvy je konkrétně uvedeno 148 milionů korun jako výše zmíněné kompenzace. Uvedená částka byla ověřena znaleckým posudkem a citovaný postup je zcela v souladu se smlouvou a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Uvedené dohody bylo dosaženo po trojstranném jednání mezi Ministerstvem dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic a zástupci konsorcia stavebních firem EUROVIA-Metrostav-Swietelski.

Nad rámec uvedeného se zhotovitel předmětným dodatkem také zavázal k akceleraci realizace stavby tak, aby byla dokončena v květnu 2022, tedy ještě měsíc před původně ve smlouvě sjednaným termínem. Náklady na urychlení stavby ponese sám zhotovitel.

Celý dodatek smlouvy je dostupný v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8181407

 

Jakub Stadler, tiskový mluvčí, ředitel Odboru komunikace Ministerstva dopravy

Iveta Štočková, tisková mluvčí, vedoucí útvaru komunikace a marketingu EUROVIA CS

Jan Rýdl, tiskový mluvčí, vedoucí tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic

 

______________________________________________________________________


Od 1. ledna 2019 má Svaz podnikatelů ve stavebnictví nového prezidenta. Stal se jím Jiří Nouza, který nahradil Václava Matyáše, který na konci roku 2018 ukončil své dlouhodobé působení v této funkci, kterou zastával od roku 2004.

Václav Matyáš zůstává nadále členem představenstva svazu v pozici poradce nového prezidenta, kde se bude podílet na zajištění kontinuity aktivit Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

31. ledna 2019

 

______________________________________________________________________

 

MPŘ - Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

 

25. ledna 2019

Dobrý den, 

dovolujeme si Vás upozornit, že na webových stránkách Ministerstva životného prostředí v sekci Připravovaná legislativa, je k připomínkám zveřejněná vyhláška

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. 

Případné připomínky k tomuto návrhu vyhlášky  zasílejte na elektronickou adresu eva.mazancova@mzp.cz do 8. 2. 2019. 

 

Odkaz: https://www.mzp.cz/cz/pripominkove_rizeni

 

______________________________________________________________________


V prosincovém Dopravním fóru, který vydává Sdružení pro dopravní infrastruktury na Moravě, z. s. byl otištěn  níže uvedený velice zajímavý článek týkající se „Rekodifikace veřejného stavebního práva“ od náměstkyně ministra MMR paní Marcely Pavlové, který reaguje na potřeby zásadní změny celého veřejného stavebního práva v České republice.

 

15. ledna 2019

 

Článek k zhlednutí zde.

______________________________________________________________________

 

Začaly práce na pokračování dálnice D35, řidičům se za čtyři roky otevře najednou 27 kilometrů dálnice

 

4. prosince 2018

 

Ředitelství silnic a dálnic dnes slavnostně zahájilo stavbu téměř patnáct kilometrů dlouhého úseku dálnice D35 mezi obcemi Časy a Ostrov. Na jaře příštího roku chce ŘSD začít stavět úsek mezi Opatovicemi nad Labem a Časy. Celých 27,3 kilometrů dálnice se má otevřít řidičům za čtyři roky.

„Začínáme stavět téměř patnáctikilometrový úsek klíčové dálnice, který otevřeme za 44 měsíců. Na jaře pak začne také stavba 12,6 kilometrů dlouhého úseku, oba máme v plánu zprovoznit v roce 2022. Pokračování dálnice D35 umožní převedení husté dopravy ze silnice I/35 mezi Holicemi a Zámrskem a uleví tak přilehlým městům a obcím. Celá dálnice by pak do dvanácti let mohla odvést část dopravy z nejvytíženější dálnice D1“, říká ministr dopravy Dan Ťok.

Před dokončením 27 kilometrů dlouhého úseku má Ředitelství silnic a dálnic plán postupně zahajovat práce na několika dalších místech dálnice D35. Od roku 2021 budou postupně zahajovány stavby v délce 55 kilometrů, konkrétně úseky Ostrov – Vysoké Mýto, Vysoké Mýto – Džbánov, Džbánov – Litomyšl, Litomyšl – Janov, Janov – Opatovec. Celá dálnice D35 je plánována v trase Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou a s celkovou délkou přes 200 kilometrů bude druhou nejdelší dálnici v České republice. D35 je zároveň v celé svojí délce součástí globální sítě TEN-T evropských dopravních koridorů.

V současné době je celkově rozestavěno 194 kilometrů nových dálnic a silnic první třídy, což jsou většinou obchvaty měst. Nové úseky dálnic z toho tvoří 133 kilometrů, z toho je 21 kilometrů modernizované D1, která se nově staví za provozu. Další podrobnosti k jednotlivým stavbám najdete v naší interaktivní mapě.

 

Podrobnosti o stavbě

Hlavní trasa: 

délka 14 700 m

kategorie: D 25,5/120

plocha vozovek: 323 000 m2

počet stavebních objektů: 155

 

Zhotovitel: Eurovia, Metrostav, Swietelsky

Cena stavby dle smlouvy: 3 232 mil. Kč bez DPH

 

Termín výstavby: 44 měsíců do zprovoznění

 

______________________________________________________________________


Ministři dopravy se v Bruselu dohodli na kompromisu k balíčku mobility

 

4. prosince 2018


Ministři dopravy se v Bruselu v noci na dnešek dohodli na kompromisu k balíčku mobility, který rozděloval Evropu na dva tábory. Tato kompromisní dohoda o sociálních pravidlech pro řidiče bude znamenat konec uplatňování jednostranných národních opatření členských zemí EU, která omezují trh silniční nákladní dopravy.

„Pro Českou republiku bylo zásadní, aby se na bilaterální dopravu a transit nevztahovala směrnice o vysílání pracovníků. Co se týká takzvané kabotáže, tedy provozování dopravy uvnitř jiného členského státu, tak zůstává zachován stávající režim, který umožňuje tři operace v sedmi dnech. Naopak nově bylo stanoveno období přestávky mezi kabotáží, a to v podobě pěti dní“, říká ministr Dan Ťok, který se zasedání ministrů dopravy členských států EU zúčastnil.

Pravidla zároveň řidičům umožní trávit dva zkrácené týdenní odpočinky po sobě v kabině vozidla, pravidelný týdenní odpočinek ale musí trávit mimo vozidlo. Práce řidiče zároveň musí být ze strany dopravce organizována tak, aby se mohl každé tři nebo čtyři týdny vrátit domů. Do konce roku 2024 pak musí být všechny vozidla provozující mezinárodní dopravu a kabotáž vybavena smart tachografy druhé generace.

O kompromisu se bude následně vyjednávat v rámci trialogů s Evropskou komisí a Evropským parlamentem. O tzv. balíčku mobility se v minulosti vedly dlouhé spory. Země jako Francie, Belgie či Německo se rozhodly bránit před levnější konkurencí ze střední i východní Evropy a o dialog neměly zájem. Veškeré snahy zemí východní a střední Evropy, které za dobu vyjednávání nabídly řadu ústupků, permanentně blokovaly.

Ministři v Bruselu zároveň diskutovali o směrnici týkající se ukončení sezónní změny času. Většina členských států se stejně jako v říjnu ve Štýrském Hradci shodla na tom, že na evropské úrovni by měly být k uvedenému návrhu předloženy detailní analýza a hodnocení dopadů.

______________________________________________________________________

 

Kauce při odvolání nebo povolení stavby v jednom řízení, to jsou další návrhy urychlující výstavbu dálnic

 

2. listopadu 2018

 

Rychlejší přípravu a povolování dopravních staveb má za cíl novela zákona, kterou Ministerstvo dopravy poslalo do meziresortního připomínkového řízení. Dopravní stavby by nově mohly být umístěny a povoleny v jediném řízení, a to na základě méně podrobné dokumentace, než je potřebná dnes. Zároveň se novelou navrhuje zavést kauce zabraňující prodlužování povolování staveb.

„Novela urychlující výstavbu umožní povolení stavby v jediném řízení s méně podrobnou dokumentací. Závazných stanovisek a souhlasů bude méně, do vyvlastnění a správního řádu se zavádí lhůty, zpřísní se požadavky na odvolání, včetně složení kauce,“ popisuje navrhované změny ministr dopravy Dan Ťok.

Každé odvolání proti rozhodnutí o umístění nebo povolení stavby má být podle návrhu ministerstva nově zpoplatněno. Kauce bude vratná v tom případě, když odvolání bude úspěšné. Výše kauce bude závislá na počtu závazných stanovisek, která jsou daným odvoláním zpochybňována a mají být přezkoumána. V případě, že v návaznosti na podané odvolání bude původní rozhodnutí změněno či zrušeno, bude kauce vrácena odvolateli. V opačném případě, pokud bylo odvolání podáno zcela nedůvodně, propadne kauce státu.

„Touto úpravou zamezíme zneužívání tohoto institutu, které v některých případech vede k nesmyslnému oddalování zahájení staveb i o více než rok. Kauci za odvolání navrhujeme ve výši 25 tisíc korun a za každé napadené závazné stanovisko odvolatelé zaplatí dalších 10 tisíc korun,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Méně stanovisek, rozhodnutí a souhlasů k povolení stavby

Návrh novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury dále snižuje množství závazných stanovisek, rozhodnutí, povolení a souhlasů, která jsou potřebná pro uskutečnění stavby. „Pokud bylo u záměru provedeno posouzení vlivů na životní prostředí, je nadbytečné a neefektivní tento záměr znovu posuzovat a vydávat další závazná stanoviska, povolení či souhlasy podle zákona o ochraně přírody a krajiny,“ dodává Ťok.

Nově pak bude stanovena povinnost vydat závazné stanovisko bezodkladně, stanovuje se maximálně 30 denní lhůta pro vydání závazného stanoviska, respektive 60 denní lhůta ve zvlášť složitých případech. Pro případ nevydání závazného stanoviska v této lhůtě se stanoví fikce souhlasu.

Dále se navrhuje zavést nový nástroj územního plánování – územní rozvojový plán, který bude schvalovat vláda a bude podrobnější a využitelnější než stávající politika územního rozvoje. Vzniknout by nově měl rovněž národního geoportál územního plánování, jehož součástí bude též evidence územně plánovací činnosti, kde budou zveřejňovány výstupy z územně plánovací činnosti Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva obrany, krajů a obcí. V oblasti výstavby energetické infrastruktury se také navrhuje rozšířit možnost využití institutu mezitímního rozhodnutí při vyvlastnění i na energetické stavby.

Poslední schválená novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, kterou spoluinicioval ministr dopravy a poslanec Dan Ťok, je účinná od září tohoto roku. Hlavním nástrojem pro zrychlení výstavby je institut mezitímního rozhodnutí při vyvlastnění, což u vybraných prioritních staveb umožňuje začít stavět ještě před samotným určením výše náhrady za vyvlastnění všech pozemků v trase budoucí dálnice nebo železnice. Už touto předchozí novelou tak odpadla možnost odvolání se proti mezitímnímu rozhodnutí při vyvlastnění, což dosud o měsíce až roky zdržovalo výstavbu.

______________________________________________________________________

 

MPŘ - Návrh vyhlášky, kterou se stanoví kritéria, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem

2. listopadu 2018

Dobrý den, 

dovolujeme si Vás upozornit, že na webových stránkách Ministerstva životného prostředí v sekci Legislativa, je k připomínkám zveřejněná vyhláška.

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví kritéria, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, a kritéria, při jejichž splnění asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi přestává být odpadem. 

Případné připomínky k tomuto návrhu vyhlášky  zasílejte na elektronickou adresu pavla.bejckova@mzp.cz do 21. 11. 2018. 

______________________________________________________________________

 

Po 52 letech bude Česká republika opět hostit Světový silniční kongres PIARC   

25. října 2018

Česká republika dnes v Japonsku zvítězila v hlasování Rady PIARC o pořádání Světového silničního kongresu. V roce 2023 se tak Praha stane středobodem odborníků na silniční dopravu z celého světa. Naše metropole tím naváže na 14. Světový silniční kongres, který se uskutečnil v našem hlavním městě naposledy v roce 1971.

„Pro Českou republiku je možnost hostit Světový silniční kongres úspěchem a velikou prestiží. Do Prahy se sjedou dopravní experti z celého světa. Budeme mít velkou příležitost prezentovat se jako země, která se od sedmdesátých let výrazně proměnila a může se právem řadit mezi moderní evropské státy,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Praha získala v tajném hlasování o pořádání kongresu celkem 122 hlasů, Sydney 66 a Kuala Lumpur 32. Česká metropole zvítězila především díky vhodnému profesnímu zázemí pro odborníky z oblasti silniční dopravy. Neméně důležitým faktorem, který ovlivnil hlasování členských zemí, je výhodná geografická poloha Prahy v srdci Evropy. Svým umístěním nabízí vynikající a dostupné dopravní propojení s ostatními světovými regiony.

Světová silniční asociace PIARC je mezinárodní neziskovou a apolitickou asociací, která se věnuje rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti silniční dopravy a silniční infrastruktury. Česká republika je členem této asociace. Světový silniční kongres se pořádá od roku 1909. Naposledy se konal v roce 2015 v Soulu, v příštím roce Světový silniční kongres bude pořádaný ve Spojených arabských emirátech.

______________________________________________________________________

 

TISKOVÁ ZPRÁVA


Na stavby nových dálnic a železnic půjde 86,3 miliardy, schválila vláda

17. října 2018

Na stavby nových úseků dálnic, silnic I. třídy, železnic, ale i na opravy má jít v příštím roce 86,3 miliardy korun. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury schválila vláda. Zároveň uložila ministryni financí a ministru dopravy, aby v prvním kvartálu příštího roku zajistili čtyři miliardy na opravy krajských silnic.

 

„Rozpočet na příští rok zajistí pokračování staveb nových dálnic a železnic. Z národních zdrojů půjde do staveb 65,5 miliardy korun a 20,8 miliard z evropských prostředků. Čtyři miliardy korun pak budeme s ministryní financí hledat v prvním kvartálu příštího roku z nespotřebovaných výdajů a v rozpočtu SFDI pro silnice II. a III. tříd,“ řekl po jednání vlády ministr dopravy Dan Ťok s tím, že za čtyři roky vláda poskytla mimořádně krajům 15 miliard korun na opravy silnic a mostů.

Schválený rozpočet umožní nejen pokračovat v rozestavěných 185 kilometrech dálnic a silnic I. třídy, ale i zahajovat nové dopravní stavby. Začátkem letošního prosince tak může začít 14,7 kilometrů dlouhá stavba pokračování dálnice D35 v úseku Časy – Ostrov. V příštím roce na ní naváže dalších 12,6 kilometrů D35 v úseku Opatovice nad Labem – Časy. K pokračování se chystá také v následujících měsících obchvat Českých Budějovic na D3, což budou dva úseky v délce skoro 20 kilometrů. Pokračovat bude také výstavba celkem 22,6 kilometrů dlouhých dvou úseků dostavby D11 z Hradce Králové přes Smiřice až do Jaroměře. Pokračovat bude také modernizace D1 na sedmi úsecích v celkové délce 70 kilometrů.

Pokračovat bude v příštím roce také rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze. Na tento úsek pak naváže další modernizace trati z Prahy směrem do Kladna s odbočkou na letiště Václava Havla Praha. Zároveň probíhá modernizace železniční trati mezi pražským hlavním nádražím a Hostivaří. Práce budou pokračovat i na dalším úseku čtvrtého tranzitního koridoru z Prahy do Českých Budějovic. Modernizace trati Sudoměřice – Votice přinese zdvojkolejnění v uvedeném úseku, dva tunely a vznik nové železniční stanice Červený Újezd. Rychlost vlaků se zvýší na 160 km/h, což umožní zkrátit jízdní doby expresů mezi Prahou a Táborem na jednu hodinu. Dokončení stavebních prací se předpokládá v roce 2021.

 

______________________________________________________________________

 

Změny v povinné výbavě, lékárničkách i úlevy motorkářům, od října motoristy čeká řada změn


26. září 2018


Od 1. října začíná platit několik změn pro motoristy. Zmenší se obsah povinné výbavy vozidel, řidiči už nebudou muset s sebou vozit náhradní žárovky, pojistky nebo rezervu. Zároveň už také nemusí měnit lékárničku po vypršení doby její použitelnosti. Při vjezdu do kolon bude nově platit povinnost vytvářet záchranářskou uličku mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Motorkáři zároveň už nebudou muset na kontrolu emisí a za stáčení tachometrů od stejného data hrozí až půl milionová pokuta.

 

Lékárničku není potřeba měnit kvůli expiraci

„Povinnou výbavu a obsah lékárničky v autech jsme zjednodušili. Nově v autě v rámci povinné výbavy nemusí být náhradní pojistky, rezerva, klíč na matice ani příruční zvedák – ovšem pouze za předpokladu, že má provozovatel auta zajištěnou asistenční službu, která výměnu poškozené pneumatiky na území České republiky nepřetržitě dělá,“ říká ministr dopravy Dan Ťok. V lékárničce pak nově od 1. října nemusí být trojcípý šátek, náplast s polštářkem a plastová rouška a lékárničku nebude nutné měnit kvůli expiraci.

 

Motorkáři nemusejí na emise, na STK jednou za čtyři roky

Nově byla stanovena lhůta na pravidelné kontroly na Stanicích technické kontroly (STK) na 4 roky také pro větší motocykly (první kontrola u nových motocyklů po 6 letech, další po 4 letech). Vedle mopedů pak nyní ani motorky s hmotností nad 400 kg nemusí absolvovat měření emisí. „Motorkářům jsme vyšli vstříc. Ve většině případů se jedná o hobby záležitost, své stroje motorkáři zpravidla udržují ve velmi dobrém technickém stavu. Praxe navíc ukázala, že lhůta 4 roky pro pravidelnou kontrolu na STK je dostačující,“ vysvětluje ministr Ťok.

 

Sankce za nelegální stáčení tachometrů

Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích také nově zavádí až půlmilionovou sankce za nelegální stáčení tachometrů. „Míříme především na jednotlivce a společnosti, které takovou činnost provádí opakovaně a za úplatu. Běžné řidiče, kteří omylem koupí auto se stočeným tachometrem, poškozovat nechceme,“ uvádí ministr Ťok s tím, že dochází také k zavedení sankce až 50 tisíc korun pro mechanika, který při opravě nebo výměně tachometru nevystaví protokol, a sankce až 10 tisíc korun, pokud tento protokol při kontrole na STK nepředloží provozovatel vozidla.
Ministerstvo dopravy se stáčením tachometrů bojuje už několik let. Prvním krokem byla příprava aplikace https://www.kontrolatachometru.cz/, kde je možné po zadání VIN zkontrolovat tachometr podle technických prohlídek. Dalším krokem bylo zavedení fotodokumentace na STK a stanicích měření emisí. Na příští rok ministerstvo dále chystá úpravu informačního systému STK, která bude automaticky upozorňovat na všechny případy, kdy by během kontroly na STK byl zjištěn nižší stav počítadla tachometru než při předchozí kontrole.

 

Ulička zachraňuje životy

Od října musí řidiči nově při dojíždění do kolon vytvářet záchranářskou uličku mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích. Za neoprávněný vjezd do uličky může být uložena pokuta až 2500 korun. Tímto krokem došlo ke sjednocení pravidel s okolními státy, zejména s Německem, Rakouskem a také se Slovenskem, které chystá totožnou úpravu.

 

______________________________________________________________________

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

MD

12. září 2018

Česko a Rakousko uzavřou smlouvy o přeshraničním propojení dálnic do Vídně a Lince

Dokončení jihočeské dálnice D3 a propojení s rakouskou S10 nebo obchvat Mikulova na D52 a spojení s dálnicí A5 byly hlavními tématy jednání ministra dopravy Dana Ťoka s rakouským ministrem Norbertem Hoferem ve Vídni. K oběma dálničním spojením by měly být sjednány mezistátní smlouvy. Ťok také zopakoval požadavek několika členských států EU na vyjmutí vynětí mezinárodní dopravy z aplikace obecné směrnice o vysílání pracovníků v rámci tzv. balíčku mobility.


"Jihočeská D3 je v současnosti nejrozestavěnější dálnicí, pokračuje stavba 19 kilometru dálnice, na kterou navážeme brzy výstavbou dalších bezmála 20 kilometrů, na hranicích s Rakouskem chceme být v roce 2024," říká ministr dopravy Daň Ťok s tím, že nyní probíhají jednání expertů s cílem připravit smlouvu o propojení dálnice D3 s rakouskou S10. Stejně tak je v jednání smlouva o propojení dálnice D52 s rakouskou A5.

"Dnes máme nově vydané územní rozhodnutí pro obchvat Mikulova na D52, takže můžeme začít vykupovat pozemky a požádat o stavební povolení, abychom mohli začít v roce 2020 stavět," dodává ministr s tím, že další úseky z Mikulova směrem do Brna budou navazovat v dalších letech.

Kromě silničního spojení přišla řeč i na železnici. Česko i Rakousko podporují zkracování jízdní doby mezi Prahou a Vídní i mezi Brnem a Vídní. Oproti současnosti by jízdní doba měla být do roku 2025 redukována o více než 15 minut, tj. na 3 hodiny a 45 minut.


Rakouské předsednictví EU má pomoci při řešení pravidel vysílání pracovníků


Česká republika je podle ministra Ťoka zklamaná, že mezi členskými státy nedošlo doposud k žádné dohodě v otázce balíčku mobility. Zásadní prioritou je vynětí mezinárodní dopravy z aplikace obecné směrnice o vysílání pracovníků. Obecná pravidla vysílání pracovníků není vhodné aplikovat na dopravu s ohledem na její vysoce mobilní charakter.

Další z priorit je umožnit čerpat dvě zkrácené týdenní doby odpočinku za sebou ve spojení s povinným návratem domů nebo do provozovny dopravce ve lhůtě 4 týdnů s tím, že zkrácené doby odpočinku by řidič vyrovnal doma v rámci prodloužené týdenní doby odpočinku spolu se svou rodinou.

"Je nežádoucí požadovat po řidičích trávit 45 a více hodin na dálničním odpočívadle nebo v motelu, když tento čas může řidič trávit delším odpočinkem v rámci svého sociálního zázemí. V tomto případě je ČR ochotna přistoupit ke změně nařízení s ohledem na rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci zákazu trávení běžného týdenního odpočinku v kabině vozidla," dodává Ťok.

Rakouské předsednictví zahájilo sérii dvoustranných a vícestranných jednání se všemi členskými státy, a následně představí nový kompromisní návrh k diskusi na pracovní skupině Rady pro pozemní dopravu a ten nechat po diskusích schválit v prosinci.

______________________________________________________________________

 

Návrh vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

11. září 2018

 

______________________________________________________________________

 

Policie, záchranka a hasiči mají mít lepší průjezd v kolonách

15. srpna 2018

Řidiči při dojíždění do kolon musejí od října vytvářet záchranářskou uličku mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Změnu dnes schválil Senát v novele zákona o provozu na pozemních komunikacích. Ulička se tak bude tvořit stejně jako v okolních evropských zemích. Hasičské a sanitní vozy zároveň budou nově moct použít kombinaci modrého a červeného majáčku.

„Potřebujeme sladit česká pravidla s těmi v Německu, Rakousku a brzy i na Slovensku. Navíc by se každý řidič stejně jako v okolních státech měl naučit vytvářet záchranářskou uličku už při dojezdu do kolony,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Nově budou uhýbat vozidla doprava ve středním a pravém krajním jízdním pásu a v tom nejrychlejším doleva. Záchranářská ulička se vytvoří ve středním pruhu.

„Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích,“ stojí doslova v senátem schválené novele zákona s tím, že za neoprávněný vjezd do uličky může být uložena pokuta až 2500 korun.

Senátem schválená novela zákona také umožňuje od října vozům integrovaného záchranného systému využít nově i červenou barvu pro výstražný maják kvůli lepší viditelnosti. Změny pravidel dostane k podpisu prezident republiky, platit mají od října.

§ 41 odstavec 8 zákona o provozu na pozemních komunikacích:

„Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.

______________________________________________________________________

 

                                                                                                      

Ministerstvo dopravy podá rozklad proti rozhodnutí ÚOHS rušící mýtný tendr, samotná soutěž ještě nekončí

9. května 2018

Ministerstvo dopravy trvá na tom, že mýtný tendr neměl žádná závažná pochybení způsobená zadavatelem, kvůli kterým by bylo nutné celé zadávací řízení zrušit, vrátit se o dva roky zpátky a ohrozit výběr mýtného po roce 2019. Proti prvoinstančnímu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže proto ministerstvo podá rozklad k předsedovi úřadu, který může přehodnotit vydané rozhodnutí. 

ÚOHS v první instanci vyhověl námitkám společnosti Kapsch, která zpochybňuje, že na všech datových nosičích dostali uchazeči stejné dokumenty k systému elektronického mýta. Opírá se přitom o samotný požadavek firmy Kapsch, anonymizovat některé údaje v zadávací dokumentaci, což Ministerstvo dopravy učinilo.

„Překvapilo nás rozhodnutí ÚOHS, protože tendr v prvoinstančním rozhodnutí ruší ryze z formálních důvodů, které pokud by byly pravdivé, neměly by reálný vliv na samotný průběh soutěže. Svým znaleckým posudkem jsme prokazovali, že všechny vydané disky byly shodné. Podobnou logikou se dá napadnout jakýkoliv tendr, ve kterém je distribuována rozsáhlá dokumentace,“ říká ministr Dan Ťok.

Ministerstvo dopravy se před rozhodnutím ÚOHS opakovaně vyjádřilo k výtkám společnosti Kapsch. Stejně tak ministerstvo několikrát upozorňovalo na nestandardní postupy při vedení samotného spisu antimonopolním úřadem, který neevidoval dostatečně, jak zacházel se samotnými datovými nosiči.

„Na základě vydané dokumentace čtyři firmy pochopily zadání a předložily nabídky, ze kterých ministerstvo vybralo vítěznou, konsorcium firem CzechToll a SkyToll. Zadání bylo tedy srozumitelné a jasné. Chápu stávajícího provozovatele mýtného systému, že si na zadávací řízení stěžuje a snaží se o zakázku nepřijít. Šokovalo mě ovšem, že na základě přísného formalismu, aniž by to jakkoliv ovlivnilo mýtný tendr, v prvoinstančním rozhodnutí antimonopolní úřad ruší zadávací řízení. Je neuvěřitelné, že námitkám na zadání soutěže úřad vyhověl rok poté, co soutěž běží a v okamžiku, kdy je znám vítěz,“ dodává ministr dopravy.

Ministerstvo dopravy proto v zákonně lhůtě podá rozklad k předsedovi ÚOHS. Ten ještě může přehodnotit vydané rozhodnutí úřadu a zrušit jej. Mýtný tendr tak prvoinstančním rozhodnutím antimonopolního úřadu ještě nekončí.

Ministerstvo dopravy zároveň podalo žalobu na rozhodnutí předsedy ÚOHS, kterým odmítl vrátit zpět ministerstvu 86 datových nosičů s dokumentací elektronického mýtného systému. Ministerstvo zvažuje i trestní oznámení kvůli nejasnostem s nakládáním s paměťovými nosiči.

Začátkem dubna ministr dopravy Dan Ťok již předložil vládě rozbor alternativ náhradního řešení pro veřejnou zakázku systému elektronického mýta, který zpracoval projektový manažer a který obsahuje popis variant dalšího postupu ministerstva v případě, že bude předmětné zadávací řízení definitivně zrušeno.

Z materiálu vyplývá, že jakákoliv z dalších uvažovaných možností není proveditelná do konce stávající smlouvy s konsorciem Kapsch, tj. vzniklo by zde reálné riziko nevýběru mýta počínaje lednem 2020. „Zvážíme ještě další možnosti řešení, které by umožnily zajistit výběr mýtného v případě, že ke zrušení tendru nakonec opravdu dojde,“ dodává ministr.

Na webových stránkách MD najdete dole pod tiskovou zprávou i celé vyjádření ministra Dana Ťoka v mp3.

______________________________________________________________________

 

Ministerstvo dopravy poskytne na podporu infrastruktury pro alternativní paliva dalších 100 milionů korun z OPD

27. dubna 2018

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu doprava (OPD) výstavbu plnicích stanic na zkapalněný zemní plyn (LNG). Za tímto účelem je vyčleněno z evropských prostředků 100 miliónů korun v rámci podpory infrastruktury pro alternativní paliva.

Výzvu Ministerstvo dopravy vyhlašuje 27. dubna. Konečný termín pro předložení žádostí je 17. září 2018. O dotaci se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí, obchod s plynem nebo maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách a kteří předloží projekt na vybudování LNG plnicích stanic na území České republiky. Rozsah projektu závisí zcela na uvážení žadatele. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 60 %. Předložené žádosti o dotaci budou hodnoceny zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a relevance projektu.

„Chtěli bychom podpořit výstavbu alespoň pěti LNG plnicích stanic, aby byla zajištěna průjezdnost dálkové kamionové dopravy přes území České republiky. Tyto veřejně přístupné stanice budou zároveň sloužit vnitrostátní nákladní, případně i autobusové dopravě “, říká ministr dopravy Dan Ťok.

Národní akční plán čisté mobility, který byl schválen vládou v listopadu 2015, hovoří o počtu 5 LNG plnicích stanic v roce 2025. S přispěním dotačního programu by tento cíl měl být dosažen dříve.

Vedle plnicích stanic na zemní plyn (CNG a LNG) chce Ministerstvo dopravy podpořit také výstavbu plnících stanic na vodík. Výzva pro tuto oblast bude vyhlášena ještě v průběhu jara 2018. Celkem má Ministerstvo dopravy na dotační program pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva v rámci OPD vyčleněno 1,2 mld. korun.

Bližší informace o podmínkách podpory jsou součástí podrobné dokumentace výzvy, která je zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD.

Tato výzva pro podporu rozvoje infrastruktury LNG plnicích stanic navazuje na již otevřené výzvy, které jsou zaměřeny na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, doplňkové sítě běžných dobíjecích stanic pro elektromobily a CNG plnicích stanic.

Více zde.

______________________________________________________________________

 

Piráty silnic opět hlídá na D1 úsekové měření rychlosti

24. dubna 2018

Na bezpečnost ve zúženích na modernizované dálnici D1 dohlíží už třetím rokem úsekové měření rychlosti. První je letos pod dohledem detekčních kamer úsek mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou, následovat bude modernizovaná část dálnice u Ostředku a Šternova, třetím místem pak bude úsek mezi Hořicemi a Koberovicemi a čtvrtým místem modernizovaná část dálnice u Jihlavy. Přestupku se loni dopustilo více než jedno procento řidičů, drtivá většina motoristů zúženými pruhy projíždí bezpečně a respektuje omezení rychlosti.

„Většina slušných řidičů v omezeních nehazarduje, jede povolenou osmdesátikilometrovou rychlostí a modernizovaným úsekem projede bez problémů. Tu hrstku pirátů silnic, která ale způsobuje tragické nehody a dopravní komplikace, musíme spolu s policií a příslušnou obcí řešící přestupky umravňovat,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Měřit se již začalo na úseku dálnice D1 mezi Velkým Meziříčím (EXIT 146) a Lhotkou (EXIT 153). Další úseky, kde by měl letos začít fungovat automatický systém detekčních kamer, jsou úsek mezi Ostředkem (EXIT 34) a Šternovem (EXIT 41) a také šestikilometrový úsek mezi Hořicemi (EXIT 75) a Koberovicemi (EXIT 81). Nasazení měření rychlosti mezi Jihlavou (EXIT 112) a Velkým Beranovem (EXIT 119) závisí na zakoupení detekčních kamer městem Jihlava.

„Nehody v zúžení způsobují nejvíce řidiči, kteří nezvládnou rychlou jízdu, narazí do dočasných svodidel a zablokují tím provoz v úseku i na několik hodin. Úsekové měření se v posledních dvou letech osvědčilo a budeme v něm pokračovat i letos,“ říká ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.

Již loni přineslo úsekové měření rychlosti na modernizované dálnici D1 plynulejší a bezpečnější provoz. V úseku Psáře – Soutice se přestupku jízdy nepřiměřenou rychlostí dopustilo v loňském roce pouze 1,2 procenta řidičů. Přesto vzhledem k vysoké intenzitě dopravy policie zaznamenala téměř 50 000 přestupků.

BESIP ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic připravil seriál naučných videí, jak správně dopravním omezením projet. Všechny díly můžete shlédnout na Facebook profilu Ministerstva dopravy nebo na YouTube kanálu BESIP.

Modernizace úseku D1 z Prahy do Brna probíhá aktuálně na pěti úsecích najednou, ve všech omezeních je zajištěn provoz v režimu čtyř jízdních pruhů, po dvou v každém směru. Aktuální informace o zahajované modernizaci D1 jsou na www.novaD1.cz, přehled velkých oprav a omezení pak na www.dopravniinfo.cz nebo na bezplatné asistenční lince ŘSD 800 280 281. Přehled právě realizovaných dálničních staveb lze najít na www.mdcr.cz/mapa.

______________________________________________________________________

 

Senioři, žáci a studenti budou mít od půlky června na vlaky a autobusy 75 procentní slev

27. března 2018

Stát přispěje seniorům nad 65 let, žákům a studentům od 6 do 26 let na cestování vlakem a autobusem 75 procent z ceny jízdného. O nových státem nařízených slevách rozhodla vláda s platností od 10. června, kdy se mění jízdní řády. Děti do šestého roku života budou nadále jezdit zdarma, stejně tak zdravotně postiženým zůstává stávající sleva. 

„Sleva se bude týkat všech seniorů nad 65 let a to i těch, kteří cestují jen občas a nevyplatilo by se jim kupovat si nějaké roční předplatné. Když pojedete vlakem a sleva se Vás bude týkat, tak bude stačit, abyste při nákupu jízdenky ukázali občanku, a slevu dostanete. Slevu poskytneme nejenom pro jízdné na železnici, ale také pro jízdné v autobusech. V České republice máme 6 258 obcí, pouze 1 663 obcí má železniční spojení, ale plných 6 203 obcí je obsluhováno autobusovou dopravou, většinou dotovanou z veřejných zdrojů. Takže chceme být féroví i k těm, kteří nemají šanci cestovat z domova vlakem,“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok. 

Sleva z jízdného zlepší podle Ťoka dostupnost veřejné dopravy pro významnou skupinu obyvatel, která má nižší příjmy, a tím pádem i omezenou možnost využívat častěji cestování vlaky a autobusy. Senioři nad 65 let a cestující od 15 do 18 let se budou prokazovat platným dokladem totožnosti, jakým je nejčastěji občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný oficiální průkaz s fotografií. Cestující od 18 let budou předkládat studentský průkaz, o jehož podobě se s dopravci jedná. 

Dopravci budou mít možnost některé spoje ze slevy vyloučit. O jaké spoje půjde konkrétně, je však ještě předmětem jednání.

Kompenzace slev bude provádět Ministerstvo dopravy obdobným způsobem, kterým nyní zajišťuje kompenzace současných státem nařízených slev na komerčních spojích v železniční a autobusové dopravě. V současnosti stát platí 100 procent za děti do šesti let, půlku za děti mezi šestým a patnáctým rokem nebo 62,5 procent pro žáky do patnácti let nebo 25 procent pro studenty do 26 let na cestu do školy. Zdravotně postižení (ZTP, ZTP/P) mají v současnosti 75 procentní slevu, která jim zůstane. Zavedení nových slev pro žáky, studenty a seniory si letos vyžádá kompenzace ztrát dopravcům ve výši zhruba tří miliard korun a od roku 2019 šesti miliard korun, z čehož je zhruba polovina pro železniční osobní dopravu a druhá polovina pro autobusovou dopravu. 

Systém nových slev se zavede úpravou Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Ten od 10. června nahradí a doplní současné slevy nařízené dopravcům ve veřejné dopravě. Dále bude nezbytné provést úpravu počítačových systémů jednotlivých dopravců a úpravu smluv stanovujících podmínky poskytování veřejných služeb. Tímto krokem dojde k výraznému sjednocení doposud složitého systému slev, aniž by bylo zapotřebí vytvářet další administrativu. 

______________________________________________________________________

 

TISKOVÁ ZPRÁVA BESIP

 

Systém včasného přivolání pomoci eCall se naostro spustí od 1. dubna

23. března 2018

Systém automatického tísňového volání (eCall) se od 1. dubna oficiálně spouští do ostrého provozu. Od tohoto data mají výrobci povinnost instalovat palubní jednotky systému do všech nových modelových řad osobních automobilů a nákladní vozidel do 3,5 tuny homologovaných pro evropský trh. Mobilní operátoři se měli na spuštění systému eCall připravit do října loňského roku. Česká republika bylajedním z lídrů projektu eCall v rámci Evropské unie. Tento systém byl budován ke zrychlení doby mezi ohlášením, že se nehoda stala, a příjezdem záchranných složek na místo. Tím lze výrazně eliminovat následky nehody.

„Podle statistik zemře v ČR ročně 5 až 10 lidí kvůli tomu, že se při dopravní nehodě vážně zraní, nedokážou přivolat pomoc a není ani žádný svědek nehody, který by jim pomohl. Jedná se především o nehody na málo frekventovaných komunikacích v nočních hodinách. V případě těžkého zranění každá minuta rozhoduje o tom, jak vážné následky bude mít na zdraví účastníka nehody. Tyto ztráty ve statistikách přímo nevyčteme, ale pro další život zraněných mohou hrát zásadní roli,“ řekl Tomáš Neřold pověřený řízením Samostatného oddělení BESIP ministerstva dopravy.

Ministerstvo dopravy stálo u zrodu projektu eCall a iniciovalo v rámci Evropské unie zapojení složek IZS do tohoto systému. V České republice MD koordinovalo výzkumné práce i samotnou realizaci projektu. Ministerstvo systém eCall od roku 2005 podpořilo částkou téměř 30 milionů Kč. Zajímavostí je, že předchůdce dnešního eCallu vznikal v Československu už v 70. a 80. letech pod názvem AUTOVOC. Tehdejší systém pracoval na bázi radiového spojení.

Základní otázky a odpovědí k systému eCall:

Jak funguje?

Ve vozidle je instalována jednotka GNSS s vestavěnou SIM kartou a hlasovým telefonem. Stisknutím tlačítka SOS nebo v případě automatické aktivace senzorů nárazu ve vozidle se spustí poplach a auto automaticky přenese potřebná data na centrum tísňového volání integrovaného záchranného systému a k tomu volá na číslo 112. Potom už posádka komunikuje s operačním důstojníkem, který posuzuje danou situaci a následně vysílá záchranné složky dle potřeby. Pokud posádka v případě automatické aktivace eCallu při telefonickém spojení nereaguje, operační důstojník situaci vyhodnotí tak, že došlo k závažnému zranění a vyšle tam pomoc.

Přenos dat

Data slouží k tomu, aby pracovník operačního střediska věděl dostatek informací předem a neobtěžoval tak posádku vozidla a s ní řešil životně důležité úkony. Z vozidla se přenáší tato základní data:

 • Poloha vozidla
 • Směr jízdy (důležité pro dálniční síť)
 • Typ motoru (benzín, nafta, lpg, cng, hybrid, elektromobil, vodík)
 • Počet osob ve vozidle (podle zapnutých bezpečnostních pásů)
 • VIN vozidla

Kdy a kdo?

Od 31. března budou nově schvalované typy vozidel kategorie M1 a N1 muset mít namontovaný systém eCall.

Kde systém funguje?

Systém funguje všude v Evropě, v dalších zemích světa pak pod jiným názvem. Vzhledem k tomu, že eCall nevyžaduje rychlé datové připojení, ale je založen na bázi GSM, tak lze odesílat data i při minimální kvalitě příjmu.

Jak je to v zahraničí?

U nás i v evropských zemích volá vozidlo vždy na tísňovou linku 112 a tam jsou speciálně připravení operátoři pro vyřízení tohoto tísňového hovoru. Například v Rakousku mluví operátoři německy i anglicky.

Kdo to platí?

Cena za samotnou montáž palubní jednotky eCall je zahrnuta už při výrobě vozidla a podle odborníků se nevyšplhá výše než 100 Eur (2 550 Kč) na jedno vozidlo, ale díky masovému nasazení půjde cena ještě dolů. Volání pomocí eCall je bezplatné tak, jako volání na linku 112.

Musím upravit své vozidlo?

Nemusíte. Systém se týká jen nově schválených typů vozidel.

Budu na cestě permanentně sledován?

Ne. eCall je uspán a probouzí se jen, když dojde k automatické aktivaci senzorů nebo je ručně stisknuto SOS tlačítko.

______________________________________________________________________

Vláda podpořila novelu urychlující výstavbu, návrh nyní posoudí poslanci

7. února 2018

Vláda dnes podpořila novelu zákona č. 416/2019 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, kterou inicioval ministr dopravy a poslanec Dan Ťok. Přijetím kompromisního poslaneckého návrhu, na němž je shoda napříč politickými stranami, dojde ke zkrácení až třináctiletého cyklu, který si dnes vyžádá každá infrastrukturní stavba.

Novela zákona urychlujícího pomalou výstavbu dálnic a i dalších staveb by mohla začít platit ještě v tomto roce. „V minulých letech byla zastavena příprava a zahajování nových staveb dálnic, a proto jsme v posledních čtyřech letech nemohli mnoho nových dálnic otevřít. Soustředili jsme se hlavně na rozhýbání přípravy a zahajování nových staveb. Neúnosná je dnes zejména délka přípravy staveb, která dosahuje až neuvěřitelných 13 let, po kterých je možné vůbec začít stavět,“ uvádí ministr Dan Ťok.

Předložený návrh novely zákona obsahuje nové instituty, jejichž cílem je umožnit co nejrychlejší zahájení přípravných prací. Hlavním nástrojem pro zrychlení výstavby je institut předběžné držby.

„U vybraných prioritních staveb to umožní začít stavět ještě před samotným vyvlastněním všech pozemků v trase budoucí dálnice nebo železnice. Odpadne tak možnost odvolání proti vyvlastnění, které o měsíce až roky zdržuje výstavbu,“ vysvětluje ministr dopravy.

Pokud poslanci novelu schválí, bude možné vstupovat na pozemky při přípravě staveb, zjednoduší se výplata náhrad za věcná břemena. V každém kraji se určí úřad, který povede k vyjmenovaným dopravním stavbám územní řízení. U většiny krajů se bude jednat o obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje, což umožní vyšší odbornou specializaci příslušných úředníků.

V případě schválení stát také bude moct od vlastníka potřebných pozemků vykoupit i hospodářsky nevyužitelné zbytkové části pozemku, které by jinak stát musel stejně zpřístupnit např. polní cestou. Přílohou novely je také výčet staveb, který obsahuje páteřní dálniční síť, hlavní železniční koridory nebo vysokorychlostní tratě.

Aktuálně se staví více než 145 kilometrů nových dálnic a silnic I. tříd a připraveno je k zahájení přes 200 kilometrů dalších projektů. Mezi lety 2010 až 2013 došlo k radikálnímu útlumu výstavby, roční průměr nově zahajovaných staveb spadl na pouhé čtyři kilometry z původních 30 kilometrů. V celkových počtech se zahájilo za tyto „hubené“ čtyři roky pouhých 16,4 kilometrů nových dálnic a 34,4 kilometrů na modernizované dálnici D1. Oproti tomu mezi lety 2014 až 2017 byl zahájeno o 60 procent víc staveb, konkrétně 75,1 kilometrů nových dálnic a 54,3 kilometrů modernizované D1, což je v průměru skoro 19 kilometrů nových dálničních staveb a 14 kilometrů modernizované D1.

Příloha k novele zákona č. 416/2009 Sb.
1. Dálnice a silnice I. třídy
1.1 Dálnice
D0 (Pražský okruh), D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D35, D48, D49, D52, D55
1.2 Silnice I. třídy přímo navazující na dálniční tahy
I/35 Turnov – Hrádek nad Nisou, státní hranice, I/49 Vizovice – státní hranice

2. Dráhy
2.1 Dráhy konvenční

železniční trať Praha – České Budějovice - Horní Dvořiště – státní hranice
železniční trať Praha – Plzeň – Domažlice – státní hranice
železniční trať Praha – Česká Třebová – Brno
železniční trať Cheb – Karlovy Vary – Teplice – Ústí nad Labem
železniční trať Prostřední Žleb – Děčín – Mělník – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno
železniční trať Hranice na Moravě – Horní Lideč
stavby v rámci železničního uzlu Praha (ohraničeno železničními stanicemi Praha-Ruzyně, Praha-Zličín, Praha-Řeporyje, Praha-Radotín, Praha-Zbraslav, Praha-Uhříněves, Praha-Běchovice, Praha-Horní Počernice, Praha-Čakovice, Roztoky u Prahy)
stavby v rámci železničního uzlu Brno (ohraničeného železničními stanicemi Brno-Maloměřice, Starý Lískovec, Modřice, Chrlice, Ponětovice)
stavby v rámci železničního uzlu Ostrava (ohraničeného železničními stanicemi Polanka nad Odrou, Vratimov, Český Těšín, Petrovice u Karviné, hraniční přechod Bohumín/Chalupki, Ostrava-Třebovice)
železniční spojení Praha – Kladno vč. napojení letiště Václava Havla Praha
železniční trať Plzeň – České Budějovice
železniční trať Velký Osek – Hradec Králové – Choceň
železniční trať Praha Vysočany – Lysá nad Labem
železniční trať Otrokovice – Vizovice
železniční trať Olomouc – Šumperk
železniční trať Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice
železniční trať Hradec Králové – Pardubice – Chrudim
železniční trať Brno – Zastávka u Brna - Okříšky

2.2 Dráhy vysokorychlostní
RS 1 Praha – Brno – Přerov – Ostrava – hranice PL
RS 2 Brno – Břeclav – státní hranice SK/AT
RS 3 Praha – Beroun/Hořovice
RS 4 Drážďany – Ústí nad Labem – Praha včetně odbočky Kralupy (Nová Ves) – Louny – Most

Mapy v .pdf ke stažení níže:
- přehled vybraných dopravních staveb
- přehled projektů v realizaci a s předpokládaným zahájením v roce 2018
 

______________________________________________________________________

12. 2. 2018 Ministerstvo dopravy představí parametry PPP projektu na D4 všem potenciálním koncesionářům

16. ledna 2018

Realizace prvního dálničního PPP projektu v České republice na dálnici D4 se přibližuje. Ministerstvo dopravy před vyhlášením zadávacího řízení uspořádá veřejnou prezentaci, která proběhne 12. února v prostorách ministerstva. Jejím cílem je poskytnout informace všem zájemcům o účast v PPP projektu ještě před zahájením kvalifikačního kola a získat zpětnou vazbu potenciálních uchazečů.

„Ministerstvo dopravy představí parametry připravovaného zadávacího řízení a především časový harmonogram vedoucí k zahájení kvalifikačního kola. Účastníci prezentace dostanou příležitost reagovat na naše návrhy. Rádi se budeme bavit zejména o nastavení smluvního vztahu s ohledem na rozložení rizik mezi veřejný a soukromý sektor, základním parametrům platebního mechanismu či zahrnutí stávajících úseků v režimu‚ operate and maintain‘,“ uvádí ministr dopravy Dan Ťok.

Ministerstvo dopravy a SFDI uzavřelo v listopadu smlouvu se sdružením společností White&Case, Česká spořitelna a Obermeyer Helika, které státu pomohou s přípravou projektu a výběrem koncesionáře. Cílem je dostavět chybějících 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem formou spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Soukromá společnost by pak měla na starost i provoz a dlouhodobou údržbu nové dálnice a sousedních úseků vybudovaných v minulosti státem. Po bližším představení projektu bude následovat kvalifikace a samotný soutěžní dialog s vybraným okruhem uchazečů. Stavba chybějícího úseku D4 formou PPP by mohla začít do dvou až tří let.

Kapacita veřejné prezentace je omezena, přednostní účast bude proto umožněna registrovaným zájemcům, kteří mohou svůj zájem o účast nahlásit na email press@mdcr.cz. Akce se s ohledem na zahraniční účastníky bude konat v anglickém jazyce.

Termín

úterý 12. února 2018 od 13.00 hodin

Místo

Ministerstvo dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Nové Město

 


Kontakt

Společnost pro rozvoj silniční dopravy
Václavské náměstí 21
113 60 Praha 1
Web: www.rozvojsilnic.cz
E-mail:info@rozvojsilnic.cz

Vedení společnosti:


Představenstvo:

Ing. Bořivoj Kačena 
předseda představenstva
 
Ing. Jaromír Schling
1. místopředseda představenstva
 
Ing. Pavel Čihák 
2. místopředseda představenstva

Pavel Braha 
tajemník představenstva

Ing. Jiří Burian
člen představenstva

Ing. Libor Hájek
člen představenstva

Ing. Petr Laušman
člen představenstva
 
Ing. Josef Neuwirth
člen představenstva
 
Ing. Jiří Nouza 
člen představenstva
 

Dozorčí rada:

Jiří Oberfalzer, předseda
Ing. Jarmila Jenčíková, místopředsedkyně
Ing. Jan Tříška, člen

 
Kontakty na spolupracující Společnosti a Spolky v dané oblasti:
Sdružení pro výstavbu D3 a R4
předseda: Mgr. Pavel Eybert
www.dalniced3.cz
Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy
předseda: Ing. Pavel Čihák
www.okruhprahy.cz
Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43
předseda: Ing. František Sivera
www.sdruzeni-r43.cz
Sdružení pro výstavbu dálnice D11/R11 a rychlostní silnice R35
předseda: Jan Birke
e-mail: birkej@psp.cz
Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R52
předseda: Ing. Zdeněk Škromach
e-mail: senator@skromach.cz
Společnost dodavatelů pro zkvalitnění silniční sítě ve Středočeském kraji
předseda: Ing. Vladimír Dráb
e-mail: starosta@braskov.cz
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
předseda: Libor Lukáš
www.infrastrukturamorava.cz
Spolek pro výstavbu D35 a D43, z. s.
předseda: Ing. Martin Kolovratník
www.d35spolek.cz