• Úvod

Společnost pro rozvoj silniční dopravy

Konference Dopravní infrastruktura 2020

 

26. února 2020

 

řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Mezi Veselí nad Lužnicí a Bošilcem se staví nový úsek dálnice D3. Ředitelství silnic a dálnic tuto stavbu v lednu zprovoznilo v režimu předčasného užívání, tím pádem se podle vyhlášky zařadila mezi zpoplatněnou dálniční síť. Řidičům je ale zatím k dispozici pouze ve dvou pruzích, s dopravním omezením.

„Není logické, aby řidiči platili za dálnici, která ještě ani nebyla dostavěna a nemá čtyři pruhy. Motoristé, kteří se dálnici kvůli poplatku vyhýbají, navíc jezdí přes město, kde nám stoupla intenzita dopravy. Panu ministrovi proto děkuji, že k věci přistoupil se zdravým rozumem a našli jsme řešení," řekl Sýkora.

„V této věci se na nás obracela řada lidí, s tím, že zpoplatňovat staveniště přece nedává smysl. Jde o krátký úsek dálnice, ale pro dopravu ve Veselí je důležitý. Jsem proto rád, že ministr hlasy z regionu nenechal být a věcí se zabýval," dodal senátor Jaroslav Větrovský.

Osvobození od dálniční známky bude na stavbě dálnice D3 u Veselí nad Lužnicí platit do doby, než začne sloužit v plném čtyřpruhovém profilu. Dálnice v tomto úseku bude kompletně zprovozněna letos na podzim. „Důvodem pro výjimku ze zpoplatnění je právě to, že dálnice je teprve ve stavbě a nebyla ještě dokončena. Jiný případ by byl, kdyby už řidičům normálně sloužila, nebo se na ni prováděla pouze oprava," vysvětlil ministr Ťok.

 

______________________________________________________________________

 

Ustaven Spolek pro výstavbu D35 a D43

1. února 2017

Na základě skutečnosti, že byl ustaven SPOLEK PRO VÝSTAVBU D35 A D43, z. s. se sídlem v Pardubicích, došlo dne 1. února 2017 k setkání předsedy tohoto Spolku pana Ing. Martina Kolovratníka, poslance PS PČR a předsedy Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z. s. pana Ing. Bořivoje Kačeny a mpř. Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z.s. pana Ing. Pavla Čiháka za účelem budoucí vzájemné spolupráce a zastřešení činnosti tohoto Spolku z pohledu jednotného přístupu občanských iniciativ k daným potřebám.

Nově vzniklý Spolek pro výstavbu D35 a D43 je dobrovolná nevládní organizace zabývající se řešením dopravní politiky na území Královéhradeckého, Pardubického, Oloumouckého a Jihomoravského kraje v návaznosti na začlenění české dopravní sítě v rámci potřeb celistvosti do dopravní sítě Evropské Unie.

Hlavními cíly činnosti je:

 • aktivní řešení dopravní problematiky na území všech čtyř výše uvedených krajů
 • každodenní lobbing pro urychlení výstavby klíčových dálnic a silnic
 • zprostředkování jednání orgánů státní správy s orgány krajů a s orgány samospráv obcí a měst, zlepšení celkové komunikace mezi všemi účastníky a subjekty zapojenými do přípravného procesu výstavby
 • intenzivní působení na politickou reprezentaci k získání podpory pro další rozvoj dopravní infrastruktury v České republice

Vzhledem ke skutečnosti, že hlavní cíle Spolku a Společnosti vycházejí ze společných potřeb plnění, bylo dosaženo shody o vzájemné součinnosti mezi těmito občanskými iniciativami. Spolek pro výstavbu D35 a D43 tímto dnem patří mezi další občanské iniciativy zastřešované Společností pro rozvoj silniční dopravy v České republice, z. s.

 

_____________________________________________________________________

 

Vláda jmenovala novým státním tajemníkem Ministerstva dopravy Martina Vavřinu

30. ledna 2017

Novým státním tajemníkem ministerstva dopravy se stane Martin Vavřina. Vláda o tom rozhodla na základě výběrového řízení a předloženého návrhu ministra dopravy. Funkční období nového státního tajemníka je pětileté, na služební místo bude jmenován k 1. únoru letošního roku.

Martin Vavřina nastupuje do nové funkce z pozice ředitele legislativního odboru Ministerstva dopravy. Na ministerstvu Vavřina působí 14 let, za tu dobu vystřídal pozice odborného referenta, vedoucího oddělení agend Evropské unie, zastupoval ředitele odboru a vedoucího oddělení dopravní legislativy až po dosavadní pozici ředitele odboru legislativy.

Vavřina vystudoval magisterský studijní program Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, věnuje se přednáškové a publikační činnosti v oboru právo, hovoří plynně německy a anglicky.

„Martin Vavřina má pro pozici státního tajemníka nejlepší předpoklady z vybíraných pěti uchazečů. Před sebou má za úkol pokračovat v personální a odborné stabilizaci Ministerstva dopravy, nabírání nových pracovníků a zajištění bezproblémového chodu úřadu,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Státním tajemníkem Ministerstva dopravy byl doposud Tomáš Čoček,
který nadále bude zastávat funkci prvního náměstka ministra.

 

_____________________________________________________________________

 


CÍLEM SOUTĚŽE je

 • profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU
 • Podpora Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

KATEGORIE SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2016:

A:     DOPRAVNÍ STAVBY

          A 1) SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ

                      A 1. 1) stavby nad 150 mil. Kč
                      A 1. 2) stavby do   150 mil. Kč
          A 2) ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ
                      A 1. 1) stavby nad  150 mil. Kč
                      A 1. 2) stavby do   150 mil. Kč
          A 3) VODNÍ
          A 4) OSTATNÍ
(stavby letecké, cyklostezky, stavby pro pěší, lanovky, stavby a zařízení pro dopravní obsluhu)
 

B:           DOPRAVNÍ A STAVEBNÍ TECHNOLOGIE

          B 1)       SYSTÉMY a SLUŽBY PRO ŘÍZENÍ A ORGANIZACI DOPRAVY
          B 2)       TECHNOLOGIE POTŘEBNÉ PRO VZNIK DOPRAVNÍCH STAVEB
          B 3)       INOVACE DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
(elektromobily, kolejová vozidla, CNG, hybridy, LPG, vozidla na bázi vodíku, elektrokola, lanovky aj)

POROTA - HODNOTÍCÍ KOMISE

Stavby, technologie a inovace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže. Členství v porotě je čestné. V případě, že některá z kategorií bude obeslána méně než 5 přihláškami, má porota právo přesunout tyto přihlášky do nejbližší příbuzné kategorie soutěže a titul v kategorii nevyhlásit. 

KRITÉRIA HODNOCENÍ

 • VÝZNAM STAVBY PRO BEZPEČNOST V DOPRAVĚ
 • ORIGINALITA ŘEŠENÍ
 • EFEKTIVITA STAVBY A SNÍŽENÍ DOPRAVNĚ - ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
 • ZAČLENĚNÍ STAVBY DO KRAJINY A OHLEDUPLNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
 • PROVEDENÍ STAVBY Z HLEDISKA UŽIVATELE A UŽIVATELSKÉHO KOMFORTU

 

PŘIHLÁŠKA A VÍCE INFOMACÍ

http://www.top-expo.cz/cds-2016/

kontakt: souteze@top-expo.cz , marketing@top-expo.cz

 

_____________________________________________________________________

Dne 12. ledna proběhl seminář v PS PČR

Prezentaci naleznete zde.

_____________________________________________________________________