Poslání a cíle

Hlavním posláním Společnosti pro rozvoj silniční dopravy je hledání progresivních a efektivních řešení směřujících k odstraňování problémů, nedostatků a negativních vlivů ve vztahu k přípravě, výstavbě, údržbě a provozu na silnicích a dálnicích v České republice a k optimalizaci naší silniční dopravy jako celku.

V rámci hlavního poslání figurují v plánu činnosti následující cíle a aktivity:

 • Vyvíjení komplexních aktivit směřujících k optimálnímu provozu silniční sítě, včetně snižování dopravních nehod a jejich důsledků
 • Formulování a uplatňování argumentů pro urychlení výstavby dálnic a rychlostních komunikací v ČR
 • Formování pozitivního vztahu obyvatel k výstavbě, údržbě a provozu silnic a dálnic
 • Zajišťování optimálního množství finančních prostředků na výstavbu a údržbu silniční sítě
 • Prosazování potřebných legislativních změn ve vztahu k rozvoji silniční dopravy
 • Spolupráce s orgány státní správy, orgány krajů a samospráv měst a obcí při rozhodovacích procesech umožňujících plynulou přípravu dopravních staveb ve vazbě na platné řídící a legislativní dokumenty
 • Pomoc při řešení návazných dopravně obslužných činností ve stádiu přípravy a realizace, včetně pomoci při naplňování zákona o územním plánování a stavebním řádu
 • Hledání prostoru pro zlepšení spolupráce mezi investorem, projekčními ústavy a dodavateli staveb, včetně prostoru pro výkon údržby a zvýšení plynulosti i bezpečnosti provozu na silničních komunikacích
 • Působení na celou politickou garnituru i jednotlivé politiky s cílem podpory silniční dopravy a její infrastruktury
 • Výzkumy veřejného mínění ve vztahu k silniční dopravě
 • Zpracovávání vědeckých a odborných studií a zveřejňování jejich výsledků
 • Vydávání letáků, plakátů, publikací a dalších tiskovin
 • Příprava tiskových zpráv, tiskových prohlášení, tiskových konferencí a další práce s médii
 • Organizování konferencí, přednášek, kongresů a dalších odborných akcí
 • Pořádání společenských , sportovních, mediálních a dalších propagačních akcí
 • Koordinace aktivit jednotlivých subjektů systému silniční dopravy
 • Obrana proti útokům na silniční dopravu, především ze strany nezodpovědných a fanatických ekologických aktivistů a skupin